• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Автоматизація проведення експрес - аналізу фінансового стану підприємства

Автоматизація проведення експрес - аналізу фінансового стану підприємства

Автор: Е.Л. Водзинська менеджер СП "Тікон"
Джерело: Інвестиційна газета, 5 березня 2002 р

З середини 90-х років, з розвитком фондового ринку та грошової приватизації, підприємства різних галузей економіки, банки, страхові компанії і державні органи виявляють значний інтерес до застосування програм фінансового аналізу

Проведення аналізу безпосередньо за даними української бухгалтерської звітності ускладнюється неодноразовими змінами форм фінансової звітності. Тому "пряме" порівняння звітних фінансових показників в різні періоди часу практично неможливо. У зв'язку з цим виникає необхідність перед проведенням аналізу ущільнення вихідних форм звітності шляхом агрегування однорідних за складом балансових статей для отримання порівняльного аналітичного балансу, а також аналітичного звіту про прибутки і збитки. Щоб результати аналізу і форми його представлення були зрозумілі як вітчизняним, так і закордонним керівникам доцільно використовувати форми, відповідні IAS (International Accounting Standards - міжнародні стандарти фінансової звітності), що слід розглядати як необхідний перший крок попереднього етапу, що передує проведенню аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства. Основою угруповання статей активу балансу є ступінь їх ліквідності і матеріально-речової форми, статей пасиву - віднесення до власних і позикових джерел формування майна, з урахуванням чинника терміновості повернення. Такий універсальний підхід робить результати аналізу зрозумілими в усьому світі.

Головна причина вибору міжнародних стандартів в якості базису для порівняння проста - метою західного бухобліку є зовсім не задоволення інтересу фіскальних органів, а отримання інформації для вирішення управлінських завдань, для чого, власне, і потрібна фінансова діагностика стану справ на підприємстві.

Для великих холдингових компаній, концернів, банків, страхових компаній, аудиторських фірм і державних органів актуальним в даний час є створення (формування) внутрішньофірмового стандарту, єдиного інформаційного середовища для всієї організації, що дозволить підвищити ефективність її управління.

Роботу з оцінки та аналізу фінансової та господарської діяльності підприємства можна зробити більш ефективною, якщо скористатися інформаційно-аналітичною системою Audit Expert , Особливо тих, у кого фінансовий аналіз поставлений "на потік".

В основу роботи системи покладено приведення фінансової інформації підприємства - баланс (форма 1) і звіт про фінансові результати (форма 2) - за кілька періодів до єдиного порівнянної увазі, який відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS). Після проведення розрахунків і перетворень за алгоритмом, закладеному в програмі, користувач отримує дані для проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства, готові до негайного застосування. Формат представлення даних максимально полегшує прийняття управлінських рішень.

Фінансове становище підприємства залежить від коштів, які в неї є, показника співвідношення короткострокових і довгострокових активів і пасивів, а також від його здатності перебудовувати діяльність відповідно до кон'юнктури ринку. Тенденції змін основних фінансових показників визначаються шляхом горизонтального аналізу виділених статей балансу і звіту про фінансові результати, метою якого є виявлення абсолютних і відносних змін величин різних статей звітності або фінансових коефіцієнтів, оцінка і динаміка цих змін у вигляді графіків. Ознаки раціонального зміни балансу: збільшення вартості основних засобів, збільшення грошових коштів на рахунках в межах 10-30% від суми оборотного капіталу, збільшення статутного капіталу, збільшення нерозподіленого прибутку, збільшення фондів підприємства, збільшення резервного капіталу, збільшення доходів майбутніх періодів, зменшення виробничих запасів на складах, зменшення витрат майбутніх періодів, зменшення дебіторської заборгованості до 20-40% від суми оборотного капіталу, скорочення кредиторської заборгованості, розумі ьшеніе обсягів кредитів, зменшення позикових коштів.

Другим етапом аналізу фінансового стану є вертикальний (структурний) аналіз. Дана система застосовується в основному для аналізу структури балансу і звіту про прибутки і збитки. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу або у величині виручки від реалізації (в звіті про прибутки і збитки) і оцінці його змін. Наочно його результати також можна представити у вигляді діаграм.

одночасно Audit Expert формує 20 основних фінансових показників, що характеризують рентабельність, ліквідність, платоспроможність, ділову активність підприємства і структуру його капіталу. Важливим параметром програми Audit Expert є можливість здійснення порівняння розрахованих показників з нормативами, причому в програму вбудовані переліки рекомендованих значень / діапазонів показників (ці значення / діапазони є редагованими).

При проведенні комплексного (поглибленого) аналізу фінансового стану підприємства досвідченим фінансовим аналітикам потрібно можливість реалізації власних методик аналізу, розрахунку додаткових фінансових коефіцієнтів. Це завдання вирішується із застосуванням вбудованого інструментарію для створення алгоритму розрахунку вихідних і аналітичних таблиць за власними методиками аналізу, який не вимагає від користувача вміння програмування.

Варто зазначити, що Audit Expert забезпечують використання широкого переліку методик аналізу, рекомендованих різними державними органами і авторитетними недержавними фінансовими інститутами. Це: оцінка ефективності виробництва і реалізації продукції, аналіз прибутковості власного капіталу (методика DUPONT), оцінка використання капіталу, аналіз беззбитковості, аналіз ліквідності, оцінка фінансового стану позичальників, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості та інші. Для реалізації цих методик використовуються додаткові дані: звіт про рух грошових коштів і капіталу, дані дебіторської і кредиторської заборгованості, розшифровки прибутків і збитків і т. Д. На підставі аналізу розширеного набору даних можна готувати рекомендації щодо зниження собівартості продукції і потреби в оборотному капіталі, поліпшенню показників рентабельності активів і платоспроможності підприємства та ін. Його результати також можуть бути використані при управлінні виробництвом і реалізацією продукції і послуг, ри створенні бізнес-планів проектів і відкриття інформації інвесторам.

До списку публікацій

Новости