• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ, Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування

111. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування

112 державних кредит і його основні форми

113 Державні гарантії та умови їх надання

Бюджетний дефіцит є важелем державної фінансової політики. Він використовується з метою збільшення державних витрат в умовах неможливості покрити їх обсягами доходів бюджету. За допомогою такого важеля я забезпечується вирішення економічних і соціальних проблем розвитку країни. Але використання дефіцитного бюджетного фінансування потребує врахування багатьох факторів, що впливають на розвиток держави. Тому зведення бюджету з дефіцитом вимагає проведення поглибленого аналізу можливого впливу його на розвиток економіки і вирішення соціальних проблем. Важливо і те, що повинні бути враховані завдання, які вирішуються як протягом короткострокового, так і середньо-і довгострокових періодеіодів.

Найбільш загальне визначення бюджетного дефіциту передбачає зіставлення величини доходів і витрат бюджету. Відомості державного бюджету з дефіцитом має місце тоді, коли обсяги витрат перевищують сум м доходів. У таких випадках для забезпечення балансу застосовується додаткове фінансування на суму недостачі доходів у порівнянні з витратами. Згідно. Бюджетним кодексом України (ст. 2) фінансування бюджету - це "надходження і витрати в зв'язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і витратами бюджету" Законом про державний бюджет на поточний рік визначається граничний обсяг дефіциту державного бюджету. Така вимога встановлена ​​?? Бюджетним кодексом України, оскільки бюджетний дефіцит може як позитивно, так і н егатівно впливати на розвиток країн розвиток країни.

Визначення граничних розмірів бюджетного дефіциту в Україні передбачає облік не тільки співвідношення витрат і доходів бюджету. Враховуються також такі показники, як надання і повернення до кредитів.

Як правило, органи державної влади намагаються досягти збалансованого бюджету (коли державні витрати відповідають сумі мобілізованих доходів). Більш прийнятним для уряду вважається зведення бюджету з з профіцитом. У таких випадках формуються додаткові резервні активи , Які дають можливість вирішувати поточні проблеми розвитку державного сектора економіки і забезпечити додаткові способи державного р егулювання економічного і соціального развітіяку.

Однак зведення бюджету з дефіцитом не слід розглядати тільки як негативне явище. При зваженого формування джерел його фінансування і ефективного використання залучених активів дефіцит бюджету мож ж стати важелем активізації економічного розвитку країни і вирішення соціальних проблемм.

В основі відомості бюджету з дефіцитом лежать як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. У періоди спаду економіки закономірно помітне скорочення податкових і неподаткових надходжень до бюджету. З ін. Шого боку, в таких ситуаціях держава повинна збільшувати бюджетні витрати для вирішення соціальних проблем і стимулювання економічного розвитку. В умовах перехідної економіки, коли спад може мати довготер мінової характер, дефіцит бюджету набуває хронічного характеру. На динаміку бюджетних надходжень і витрат, крім того, впливають і інші фактори: рішення парламенту, уряду, партій, профспілок, місцевих органів самоврядування та иа ін.

Дж. Кейнс доводив, що в умовах спаду держава повинна стимулювати збільшення інвестицій. Цього можна досягти шляхом розширення сукупного попиту в процесі збільшення державних витрат або вим меншення податкового навантаження. Але при цьому треба звернути увагу на те, що збільшення державних витрат призводить до обмеження приватних інвестіцііцій.

У періоди економічного зростання внаслідок розширення підприємництва і підвищення рівня зайнятості доходи бюджету збільшуються, а витрати скорочуються. Додаткові надходження можуть бути спрямовані на п покриття дефіциту за попередні періоди. Але зараз закономірно, що в фазах підйому в промислово-розвинених країнах дефіцит державного бюджету, як правило, також присутній (хоча і в менших обсягах). Це є свідченням того, що бюджетний дефіцит використовується як важіль забезпечення розвитку економіки навіть в період економічного Ростань.

Формування і використання бюджетного дефіциту значно впливає на соціальний та економічний розвиток країни. Збільшення державних витрат є основою вирішення складних соціальних проблем. А нарощена щування обсягів бюджетного фінансування інвестицій може сприяти прискоренню розвитку економіки. Позитивним може бути вплив бюджетного дефіциту на підтримку економічного розвитку в умовах циклічного спа ду. Без проведення активної бюджетної політики (з використанням дефіциту як фактора посиленого впливу на реформування соціальної та економічної сфер) практично неможливо забезпечити перехід від адмініс тратівноі до ринкової моделі розвитку. У тому випадку, коли кошти, з влучень в умовах фінансування бюджетного дефіциту, використовуються тільки на проведення інвестицій в розвиток інфраструктури, людського капіталу, структурної перебудови економіки та ін., Частка державного капіталу зростає. Роль приватного сектора скорочується, але він отримує додаткові непрямі імпульс развітіюозвітку.

Разом з тим, слід звернути увагу на можливі негативні наслідки використання бюджетного дефіциту як важеля бюджетної політики. Надмірне збільшення його обсягів обмежує залучення фінансових ресурсів для я розвитку приватного сектора економіки і сприяє зростанню ставок за кредитні ресурси.

Різке збільшення соціальних виплат за рахунок коштів бюджету, яке забезпечується зростанням дефіцитного фінансування, може стати основою активізації інфляційних процесів. Значні дефіцити можуть прізвес сти також до зниження рівнів виробництва, зменшення обсягів інвестицій, призупинення темпів економічного зростання.

Тому прийняття рішень по дефіцитного фінансування повинна бути достатньою мірою обґрунтованим. Використання спрощених підходів може привести і до негативних результатів. З іншого боку, формальне обмеження я показників дефіциту без урахування специфіки розвитку країни в поточному періоді не сприятиме її фінансової стабілізацііії.

У різних країнах використовуються різні підходи до використання бюджетного дефіциту і залучення позик в проведенні державної фінансової політики зокрема, ст. Німеччині прийнято, що чистий обсяг запозичить чень федерального уряду і урядів земель не повинна перевищувати чистої величини інвестиційних витрат (винятком є ​​випадки, коли необхідно вирівнювати порушену макроекономічну рівновагу). У більшості дер жав прийнято обмеження державної заборгованості по відношенню до. ВВП. Використовуються також обмеження темпів зростання державних витрат темпами зростання. ВВП. В цілому такі підходи позитивно впливають на провед ення державної фінансової політики. Економічний розвиток країни стає більш управляемойванім.

Дефіцит державного бюджету відбивається у відсотках до. ВВП, доходів і видатків бюджету. Крім того, дефіцит може розглядатися на різних рівнях :. Державного бюджету, республіканського бюджету і місц цевого бюджету. Розраховується також дефіцит зведеного бюджетту.

Наприклад, дефіцит зведеного бюджету України в 2006 р у відсотках до доходів склав 5,9% (відповідно, в 1998 р - 7,8%, в 1997 р - 21,9%). На 2001 р було прийнято. Державний бюджет без дефіциту 3 г граничний розмір дефіциту. Державного бюджету затверджений в сумі 2035000000 грн, або приблизно 4,07% запланованих доходів (в 2002 р - 9,2%). Загальні показники. Державного бюджету України за 2005-200 7 pp наведені в табл 11в табл. 11.1.

Таблиця 111. Показники. Державного бюджету України

показник

План на 2006 р

Фактичне виконання плану на 2006 р

2007 р
(Закон України від 19122006 р № 489-V)

2007 р
(Закон України від 16032007 р № 749-V)

1 Доходи

127,50

133,46

147,89

152,50

2 Витрати

140,20

137,06

161,82

169,42

3 Кредитування

-

0,19

1,78

1,78

в тому числі:

- надання кредитів;

1,05

3,75

3,75

- повернення кредитів

0,86

1,97

1,97

4 Фінансування бюджету

13,24

3,79

15,71

18,79

в тому числі:

- за борговими операціями;

1,48

2,02

4,97

4,97

- надходження від приватизації;

2,12

0,56

10,59

10,59

- за активними операціями

9,64

1,21

0,15

3,14

У 2006 р дефіцит державного бюджету був запланований на рівні 13240 млн грн, що повинно було забезпечити збільшення витрат і обсягів наданих кредитів. Однак фактичне виконання досягало лише 3790000000 грн що призвело до зменшення обсягу видаткової частини і наданих кредитів. Слід звернути увагу на те, що плани надходжень від приватизації був виконаний лише на 26,4,4%.

На 2007 р передбачено збільшення величини дефіциту державного бюджету. Законом України "Про. Державний бюджет України на 2007 рік" 19122006 p № 489-V дефіцит був затверджений в сумі 15710 млн грн. В. В березні 2007 р були прийняті зміни і доповнення в. Державний бюджет на 2007 рік (Закон України від 15032007 p N ° 749-V), і дефіцит збільшений до 18790 млн декабряно до 18,79 млрд грн.

Формування ресурсної бази та видаткової частини. Державного бюджету України наведені на рис 111

Рис 111 складів ресурсної та видаткової частин. Державного бюджету України в 2007 р

Відомості державного бюджету з дефіцитом пояснюється багатьма причинами. З одного боку, дефіцит може обумовлюватися наслідками економічного розвитку країни. Основою такого становища є низька ефективність еко ономіки і зовнішньоекономічних зв'язків, нераціональна структура витрат, висока частка держави в економіці, використання малоефективного бюджетного механізму та ін .. З іншого боку, бюджет може форми ся з дефіцитом з метою залучення додаткових ресурсів для вирішення проблем економічного і соціального развітіятку.

Так, в Україні частка держави в структурі. ВВП (з урахуванням державних позабюджетних цільових фондів) досягає близько 50%. Це досить високий показник в порівнянні з зарубіжними країнами. Значними є фізичні на і морального зносу основних фондів. В останні роки характерно негативне сальдо платіжного балансу. Висока частка тіньового сектора економіки. Відсутня зважене (раціональне) розмежування бюдж етів різних рівнів за доходами і видатками. Помітний вплив на дефіцитність бюджету повинні спад в економіці і активна соціальна політика, яка проводилася останнім часо годиною.

Дефіцит державного бюджету нерідко розглядають як різницю між доходами і витратами, що виникає в умовах перевищення витрат бюджетних надходжень. Але таке визначення відображає лише загальні підходів ходи. Насправді бюджетний дефіцит є більш складним явищем. Його треба розглядати, беручи до уваги різні критерії, враховувати терміни виконання бюджету. Розрізняють поточний і загальний дефіцит бюджету в. Розраховується також первинний (безвідсотковий), традиційний і операційний бюджетний дефіцифіціт.

Поточний дефіцит відображає співвідношення між поточними доходами і поточними витратами. Він розраховується шляхом обліку тільки поточних операцій бюджету. До поточних операцій не зараховують капітал ні витрати, які спрямовуються на придбання активів, які використовуються більше одного року. Поточний дефіцит виникає в тому випадку, коли на поточний момент (звітний рік, півріччя, квартал або інший пров йод) виявляється, що витрати бюджету перевищують суму його доходедів.

Розрахунок загального дефіциту передбачає врахування обсягів державних субсидій, що надаються за рахунок бюджетних коштів. При цьому обсяги державних доходів збільшуються на суму субсидій, отриманих в відповідним бюджетом. Загальний (або фактичний, касовий) дефіцит виникає за умови, якщо витрати бюджету перевищують обсяги доходів і субсідійій.

Традиційний дефіцит бюджету відображає співвідношення між доходами і витратами з урахуванням кредитування. Він визначається як різниця між сукупними доходами і сукупними витратами. При цьому до сукупного них доходів відносяться всі отримані надходження, включаючи трансферти. Враховуються також обсяги кредитних операцій, пов'язаних з виконанням бюджету зокрема, до складу доходів у такому випадку входять суми отримані в погашення кредитів, наданих за рахунок коштів бюджету стосується витрат, то вони зростають на величину кредитів, наданих з державного бюджетджету.

В зарубіжних країнах також використовується такий показник бюджетного дефіциту, як первинний дефіцит, який відображає вплив виплат з обслуговування державного боргу на стан державного бюджету. Якщо є п первинний дефіцит, то це означає, що дефіцитне фінансування охоплює витрати, не пов'язані з обслуговуванням державного боргу. Визначення первинного дефіциту набуває особливого значення при наявності вис окіх темпів інфляції. В такому випадку сума загального боргу збільшується, зростають процентні ставки, а тому обсяг коштів, спрямованих на обслуговування боргу, також зростає. Первинний дефіцит розраховуйся ься як різниця між сумою загального дефіциту і величиною процентних платежів, здійснюваних за державними займамкамі.

Треба звернути увагу на те, що в таких випадках відрахування підлягають не сукупні витрати, спрямовані на виплату процентних платежів, а тільки чисті процентні виплати. До них відносяться процентні платіж жи за вирахуванням процентних надходжень. Показник первинного бюджетного дефіциту відображає вплив поточної бюджетної політики на динаміку чистого державного боргу. Такий показник може використовуватися для визначення можливих безпечних обсягів бюджетного дефіцітіту.

Розраховують також операційний дефіцит бюджету, показник, що враховує вплив інфляції на стан доходів і витрат бюджету у випадках зростання темпів інфляції реальна вартість непогашеного державного тому Оргу зменшується. Разом з тим, такі процеси супроводжуються зростанням номінальних процентних ставок по позиках, надані державі є, здійснюється певна компенсація реального знецінення боргу. Таке комп енсацію називають грошової корекцією. Таким чином, частина процентних виплат; направляються на обслуговування державного боргу, є погашеннями основний його суми. Якщо такі явища не враховувати, тоді сума бюджетного дефіциту стає завишениіщеною.

Використання поняття "операційний дефіцит" важливо при наявності високих темпів інфляції і значних обсягів державного боргу. Такий показник відображає вплив бюджетної політики на реальний рівень держав вного боргу. Операційний дефіцит не враховує інфляційний компонент процентних платежів. Для його визначення потрібно від величини традиційного дефіциту відняти суму процентних платежів, на які зросли випла ти при зростанні інфляцііання інфляції.

В зарубіжних країнах розглядають два види дефіциту бюджету: циклічний і структурний. Циклічний дефіцит - це дефіцит бюджету, який внаслідок спаду економіки. У такі періоди податкові поступаю ення в бюджет скорочуються, а витрати - ростуть. Структурний дефіцит виникає внаслідок наявності розривів у формуванні доходів і виконанні видатків бюджету. Під впливом багатьох факторів (стримування я розвитку підприємницької діяльності, несвоєчасної сплати податків, дефляції і ін.) Надходження доходів може відставати від запланованих обсягів. Разом з тим, видаткова частина бюджету повинна виконуватися з а затвердженими графікамфікамі.

Дефіцит бюджету може бути запланованим (визначеним у процесі формування бюджету) і таким, який виявився під час його виконання. Треба розрізняти також загальний дефіцит бюджету (тобто бюджету в цілому) і і окремих його частин (загальний і спеціальний фонди). Важливим є поділ дефіциту на поточний, що знаходяться на поточний момент виконання бюджету, і кінцевий, який опинився за підсумками звітного періоду. Розглянуто дається також дефіцит зведеного бюджету та дефіцит державного і місцевих бюджететів.

Фінансування бюджетного дефіциту можливе за умови залучення таких джерел, як:

- позики;

- збільшення доходів бюджету за рахунок підвищення податкового навантаження, збільшення неподаткових надходжень і трансфертів;

- надходження від приватизації;

- використання резервів;

- інших джерел

Складові джерел фінансування бюджету наведені на рис 112

Складові джерел фінансування бюджету наведені на рис 112

Рис 112. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

У свою чергу, розрізняють наступні види позик:

- кредити, отримані урядом;

- випуск і розміщення державних облігацій

Залучення кредитів може здійснюватися в наступних формах:

- кредити, отримані від центрального банку;

- кредити, залучені від банківських установ;

- кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій;

- кредити, надані урядами інших держав

Випуск і розміщення державних облігацій може направлятися на використання різних джерел, наприклад, ресурсів банківського сектора (включаючи придбання державних облігацій центральним банком і кому ерційніми банками). Іншим джерелом можуть бути кошти небанківського сектора (підприємств і установ), а також домогосподарств. Розміщення державних облігацій можливо також на міжнародних фінансових ринках ах. У таких випадках джерелами фінансування дефіциту бюджету стають ресурси нерезидентів: іноземних банківських установ, небанківських корпорацій, заощадження іноземних громадян і та ін.

Кожен спосіб фінансування дефіциту здійснює як позитивний, так і негативний вплив на розвиток економіки. Позитивним можна вважати те, що залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету є основою сб більшення державних витрат за рахунок додатково залучених ресурсів можна збільшити обсяг державних витрат, які направляються на вирішення соціальних та економічних проблем розвитку країни. Разом з тим, боргове фінансування має певні межі. У тому випадку, коли воно не спрямовується на забезпечення приростів. ВВП, обсягів валової доданої вартості і зростання бюджетних доходів на залучені кошти, витрачання я ресурсів, залучених на умовах позик, може негативно впливати на розвиток економікмікі.

На особливу увагу заслуговує бюджетне фінансування соціальних програм. Такі кошти безпосередньо спрямовуються на забезпечення доходів населення (прямо або побічно, в формі дотацій). Разом з тим, тр. Реба звернути увагу на те, що отримані громадянами ресурси повертаються в економіку. Але такий процес має певні особливості. Кошти, отримані у формі соціальних платежів, направляються, як правило, на пр ідбання товарів і оплати послуг їх можна розділити на товари першої необхідності і тривалого користування. Інша частина заощаджується. Заощадження, в свою чергу, діляться на дві групи: організ. Ован і неорганізовані. Треба звернути увагу на те, що кожен з напрямків витрачання таких коштів здійснює неоднаковий вплив на розвиток економіккономікі.

Слід зауважити, що кожен з розглянутих способів фінансування бюджетного дефіциту має певні особливості. Це пов'язано з неоднозначним впливом на економічний розвиток зокрема, залучення кредитів урядом м від центрального банку і придбання їм державних облігацій розглядається як використання емісійного способу фінансування дефіциту. Такі операції здійснюються шляхом проведення додаткових емісій. Для того, щоб вони не обумовили зростання інфляції, кошти, залучені урядом, повинні використовуватися виважено. Якщо вони направляються на фінансування соціальних програм, тоді збільшення платоспроможного попиту населення повинно забезпечуватися зростанням пропозиції товарів і послуг. У разі, якщо фінансування бюджетного дефіциту з боку центрального банку здійснюється в значних обсягах і має непередбачуваний й характер, пропозиція не встигає змінюватися збільшення попиту. Результатом стає накопичення інфляційного ріскарізіків.

Державні органи управління можуть забезпечувати збільшення бюджетних доходів шляхом проведення грошових емісій їх основою є монопольне право держави на забезпечення країни паперовими грошима результату му є отримання емісійного доходу. Він визначається як різниця між отриманою державою вартості (сумі номінальної вартості емітованих грошей) і витратами на їх виготовлення. Емісійний дохід складається з чистого емісійного доходу і інфляційного податку. Чистий емісійний дохід - це, перш за все, зміни в сумі реальних залишків готівки. Він виникає під впливом реального економічного зростання a тому сприятливого зміни попиту на гроші. Інфляційний податок зводиться до досягнутого темпу інфляції. Його можна розглядати як ставку оподаткування, збільшену на суму реального обсягу готівки. За умов відсутності інфляції не буде і інфляційного оподаткування. А емісійний дохід виникає, коли реальні залишки готівки зростан зростають.

Джерела фінансування бюджетного дефіциту поділяються на внутрішні і зовнішні складові. Внутрішні - це надходження, які мобілізуються шляхом емісії і розміщення державних боргових цінних паперів на вн Нутришн ринку і залучення кредитів від операцій на вітчизняному кредитному ринку. Закономірним є те, що кошти надходять в основному від: центрального банку, резидентів (юридичних і фізичних осіб) і нерезидентів. При цьому продаж резидентам і нерезидентам державних цінних паперів проводиться на ринку за конкурентними умовами. Державні органи управління здійснюють регулювання обсягів продажів шляхом уста становлення норми прибутковості, ціни відсічення і величин траншаншів.

До зовнішніх джерел відносяться боргові зобов'язання країни, які розміщуються на міжнародному фондовому ринку, а також кредити, залучені на міжнародному кредитному ринку. Це можуть бути кошти міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та зарубіжних комерційних банків. Вони залучаються як в процесі продажу боргових цінних паперів, так і за рахунок залучення кредитів на основі угод з метою коор рдінаціі взаємодії зовнішніх інвесторів з питань надання, погашення та обслуговування засобів, які передаються в інші країни на умовах позики, створений Паризький і. Лондонський клуби . Паризький клуб - це організація кредиторів, яка здійснює координацію процесів надання та обслуговування кредитних ресурсів урядами, державами, установами і банками під державні гарантії. Лондонський клуб - це об'єднання позичальників, до складу якого входять тільки недержавні приватні комерційні банки. Способи мобілізації коштів. Урядом України, які залучаються з метою фінансування дефіциту державного бюджету, відбивається але на рис 11іс. 11.3.

Рис 113. Способи мобілізації коштів. урядом України

Проведення боргових операцій передбачає здійснення запозичень і погашення зобов'язань. Вони підрозділяються на внутрішні і зовнішні. Фінансування. Державного бюджету України за борговими операціями зображений але на рис 1111.4.

4

Рис 114. Фінансування. Державного бюджету України в 2007 р за борговими операціями

За перші сім місяців 2006 р фінансування дефіциту загального фонду. Державного бюджету України здійснювалося за рахунок залишків коштів на рахунках. Державного казначейства України (табл. 112). З початку року до 3 серпня їх обсяг зменшився з 12,6 млрд грн до 1,4 млрд грн протягом серпня - грудня 2006 здійснювалося накопичення коштів на рахунках. Уряду. Вони виросли на 9,2 млрд грн і досягли 10,6 м. ЛРД грн станом на 31 грудня 2006 2006 г..

Таблиця 112. Залишки коштів на рахунках. Державного казначейства України

Показник

станом на 01012006 р

станом на 03082006 р

станом на 31122006 р

залишки коштів

12,60

1,36

10,60

У 2007 р урядом було прийнято рішення про підвищення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Для забезпечення фінансування державних витрат з урахуванням наступних змін збільшений обс сяги фінансування. Державного бюджету з 15, 71до18, 79 млрд грн. Однак, слід звернути увагу, що таких результатів передбачено досягти в умовах, коли обсяги державних запозичень залишаються незмінними. Чи не з більше не також плани по залученню коштів від приватизації. Забезпечення таких програм здійснюється у формі використання залишків коштів, накопичених на. Єдиному казначейському рахунку. Уряду Украінраїні.

Важливою умовою є те, що кошти, отримані від приватизації, доцільно використовувати з метою фінансування тільки заздалегідь визначених бюджетних витрат зокрема, переважна їхня частка слід направляти н на проведення структурної перебудови економіки, оздоровлення приватизованих підприємств, збільшення державної участі в капіталі стратегічних компаній і т. п .. Однак, необхідно враховувати і проблеми соціал льного розвитку держави. Тому частина ресурсів, залучених від приватизації, доцільно направляти на фінансування поточних витрат, з огляду на напружені соціальні програми, що фінансуються за рахунок бюджетних средствтів.

Важливе значення має визначення підходів до зведення місцевих бюджетів з дефіцитом. Воно може здійснюватися з певних причин. До них, з одного боку, можна віднести фактори, що впливають на формування бюд джетніх доходів та здійснення видатків для всіх елементів бюджетної системи. Це, зокрема, зменшення обсягів. ВВП, звуження бази оподаткування, розширення масштабів тіньової економіки, збільшення державних їх витрат і й ін.

Разом з тим, зведення бюджетів з дефіцитом на рівні територій залежить і від інших факторів. До таких результатів призводить збільшення повноважень, переданих з державного на місцеві рівні, непідк кріплених відповідними фінансовими ресурсами. Потреба в дефіцитному фінансуванні витрат виникає також на умовах неповного або несвоєчасного перерахування місцевим органам самоврядування передбачених травня ансфертів. Дефіцит може виникати також у випадках невиконання планових завдань по формуванню власних доходів місцевих бюджетів, недоотримання закріплених доходів і та ін.

Бюджетним кодексом України звід місцевих бюджетів з дефіцитом досить жорстко регламентуються зокрема, передбачено (в 72), що бюджет. АР. Крим і міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно але для бюджету розвитку. Щодо обласних, районних, районних у містах, селищних і сільських бюджетів, то їх зведення з дефіцитом взагалі не допускається певною мірою такі обмеження є обоснованнимнімі.

Обмеженими також можливості залучення коштів для фінансування дефіциту місцевого бюджету за рішенням ради відповідного рівня виконавчі органи можуть залучати позики тільки для покриття тимчасових. Касо ових розривів. Це можуть бути лише короткострокові позики від фінансово-кредитних установ на строк до трьох років та в межах поточного бюджетного періоду. Согласно. Бюджетним кодексом України, в 73 забо роняеться надання позик з одного бюджету іншомшому.

Істотні обмеження введені щодо застосування видів запозичень. Залучати внутрішні запозичення (поверх покриття тимчасових касових розривів) має право виключно. Верховна. Рада. АР. Крим та міські ради. З стосується зовнішніх запозичень, то їх дозволено здійснювати тільки міському радам з чисельністю населення понад 800 тис. Жителів (Бюджетний кодекс України, ст 16 16).

Передбачені певні вимоги і по обслуговуванню запозичень, здійснюваних в місцеві бюджети. Загальна сума витрат на обслуговування боргу не може перевищувати 10% від видатків загального фонду б бюджету протягом бюджетного періоду. У випадках порушення графіка погашень рада не може здійснювати нові запозичення протягом п'яти наступних років (Бюджетний кодекс України, в 7474).

Така вимога встановлена ​​?
Новости