• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок

  1. Перелік документів заявок на патент
  2. Експертиза заявки на винахід
  3. Про експертиза заявки на корисну модель і промисловий зразок


Порядок патентування регламентується нормами патентного права, викладеними в главі 72 частини IV частини Цивільного Кодексу Російської Федерації.

З огласно цим нормам заявка на отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок повинна бути подана до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності особою, яка має право на отримання патенту відповідно до цього Кодексу (заявником).

Федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, уповноваженим розглядати заявки на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є в даний час Федеральна державна установа "Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам" ( ФДМ ФИПС ).


Перелік документів заявок на патент

Заявка на винахід (Корисну модель) повинна містити:

1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора і особи, на ім'я якого запитується патент, а також місця проживання або місця знаходження кожного з них;

2) опис винаходу (корисної моделі), що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення;

3) формулу винаходу (корисної моделі), що виражає його сутність і повністю засновану на його описі;

4) креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;

5) реферат.

5) реферат

Заявка на промисловий зразок повинна містити:

1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора промислового зразка і особи, на ім'я якого запитується патент, а також місця проживання або місця знаходження кожного з них;

2) комплект зображень виробу, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

3) креслення загального вигляду виробу, ергономічну схему, конфекційну карту, якщо вони необхідні для розкриття суті промислового зразка;

4) опис промислового зразка;

5) перелік суттєвих ознак промислового зразка.


Датою подачі заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить всі необхідні документи. Ця дата вважається датою пріоритету (за виключенням деяких випадків).

Заява про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок видається російською мовою. Інші документи заявки подаються російською або іншою мовою. Якщо документи заявки представлені на іншій мові, до заявки додається їх переклад на російську мову.

Заява про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок може подаватися власне заявником, а також через патентного повіреного або іншого представника заявника. Заява підписується заявником, а в разі подання заявки через патентного повіреного або іншого представника - заявником або його представником, що подає заявку.


Експертиза заявки на винахід

Заявка на винахід надійшла в ФГУ ФИПС спочатку проходить формальну експертизу (~ 2 міс.), Завдання якої є перевірка наявності всіх необхідних документів їх відповідність встановленим вимогам. Про позитивному результаті формальної експертизи і про дату подачі заявки на винахід федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повідомляє заявника негайно після завершення формальної експертизи.

Якщо заявка на винахід не відповідає встановленим вимогам до документів заявки, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє заявнику запит з пропозицією протягом двох місяців з дня отримання ним запиту уявити виправлені або відсутні документи. Якщо заявник у встановлений термін не подасть запитувані документи або не подасть клопотання про продовження цього терміну, заявка визнається відкликаною. Цей термін може бути продовжений зазначеним федеральним органом виконавчої влади, але не більше ніж на десять місяців.

ФДМ ФИПС після закінчення 18 місяців з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід. За клопотанням заявника ця публікація може бути здійснена раніше.

Далі проводиться експертиза заявки на винахід по суті (~ 12 міс.). Дана експертиза проводиться за клопотанням заявника або третіх осіб, яке може бути подано в ФИПС при подачі заявки на винахід або протягом трьох років з дня подачі цієї заявки, і за умови завершення формальної експертизи цієї заявки з позитивним результатом.

Експертиза заявки на винахід по суті включає:

-інформаційний пошук по відношенню до заявленого винаходу для визначення рівня техніки, в порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня винаходи;

-перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності.

Якщо в результаті експертизи заявки на винахід по суті встановлено, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, відповідає умовам патентоспроможності, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту на винахід з цією формулою. У рішенні вказується дата пріоритету винаходу.


Про експертиза заявки на корисну модель і промисловий зразок

У разі заявки на корисну модель також проводиться експертиза в 2 етапи - формальна експертиза (~ 2 міс.) І експертиза по суті (~ 9 міс.). Принциповою відмінністю від винаходу є відсутність умови патентоспроможності (критерію) "винахідницький рівень", що в ряді випадків є великим полегшенням при проходженні експертизи та отриманні патенту.

Якщо в результаті експертизи заявки на корисну модель встановлено, що заявка подана на технічне рішення, що охороняється в якості корисної моделі, і зміст заявки відповідає умовам патентоздатності (процедура експертизи аналогічна винаходу), федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту із зазначенням дати подання заявки на корисну модель і встановленого пріоритету.

За заявкою на промисловий зразок, що надійшла до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність необхідних документів.

При позитивному результаті формальної експертизи проводиться експертиза заявки на промисловий зразок по суті, яка включає перевірку відповідності заявленого промислового зразка умовам патентоспроможності.

Вище була наведена загальна коротка схема отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, тому що в короткій статті неможливо викласти всю необхідну інформацію і її нюанси.

Оформити заявку на отримання патенту!

Новости