• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Декан-ПН - Ризик банкрутства організації і методи його запобігання [d0240]

  1. Зміст
  2. Вступ

Завантажити безкоштовно

Зміст

ВСТУП

1. Теоретичні основи БАНКРУТСТВА ОРГАНІЗАЦІЙ

1.1. Поняття та ознаки банкрутства підприємств

1.2. Звітність як інформаційна база фінансового аналізу банкрутства організації

1.3. Порівняльний аналіз методів прогнозування банкрутства в зарубіжній і вітчизняній практиці

2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ, МОЖЛИВОГО БАНКРУТСТВА ТОВ «РОЗВИТОК-НН»

2.1. Економічна характеристика ТОВ «Розвиток-НН»

2.2. Аналіз фінансових показників та коефіцієнтів діяльності організації

2.3. Прогноз ймовірності банкрутства ТОВ «Розвиток-НН»

3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ фінансово-господарської діяльності ТОВ «РОЗВИТОК-НН»

3.1. Недоліки існуючих методик оцінки ймовірності банкрутства

3.2. Шляхи поліпшення показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Розвиток-НН»

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

Вступ

Банкрутство як явище соціально-економічної дійсності виникло в зв'язку з необхідністю встановлення справедливого порядку розподілу майна неспроможного боржника для задоволення вимог його кредиторів. Сучасні реалії тим часом свідчать про необхідність поряд з досягненням основної мети інституту банкрутства враховувати в правовому регулюванні і макроекономічний аспект, пов'язаний як із збереженням бізнесу боржників, що зазнають тимчасові фінансові труднощі, так і з ліквідацією неефективних організацій, неспроможність яких є гальмом для економічного розвитку і торгового обороту. У процесі правореалізації вибір зазначених цілей конкретизується в залежності від фінансового стану боржника з урахуванням інтересів, які мають кредитори і сам боржник до продовження діяльності або ліквідації боржника. Важливий облік і громадського інтересу до банкрутства окремого боржника, прояв якого обумовлена ​​необхідністю забезпечення економічної стабільності і безпеки суспільства в цілому.

У доктрині усталеною в даний час є позиція, згідно з якою інститут неспроможності (банкрутства) являє собою невід'ємний атрибут ринкової економіки.

Сучасна ринкова економіка - це складна система взаимоотно-шений різних суб'єктів майнового обороту, в якій кожен суб'єкт виявляється втягнутим в ланцюжок контрактів, тому труднощі одного відбиваються на системі в цілому.

Інститут банкрутства відомий всім країнам з ринковою економікою, оскільки остання передбачає отримання прибутку від комерційної діяльності та платоспроможний попит споживачів. Ліквідація безнадійно неплатоспроможних боржників є позитивною заходом. Вона виводить неефективні підприємства з числа діючих. Однак визнання боржника банкрутом має і негативні наслідки, оскільки зачіпає не тільки майнові інтереси боржника, а й права та інтереси великого кола інших осіб - його працівників, партнерів, кредиторів та інших, породжує у багатьох випадках значні соціальні витрати. Тому крім ліквідаційного механізму інститут неспроможності повинен передбачати попереджувальний і відновний механізм, що дозволяє уникати масових банкрутств.

Особливістю інституту неспроможності є той факт, що він покликаний, з одного боку, протистояти індивідуальним інтересам від-ділових осіб, а з іншого боку, забезпечити баланс інтересів цих осіб, а також стабільність ринку в цілому.

Складність цього завдання зумовлює необхідність вибору найбільш ефективного механізму правового регулювання відносин несостоят-ності, що включає в себе різні способи, методи, типи в різному їх поєднанні, при домінуючій ролі одних і допоміжної ролі інших [26, 272].

За майже восьмісотлетнюю історію свого існування в нашій країні змінювалися цілі і завдання цієї фінансової інституції, підходи до визначення понять «неспроможність» і «банкрутство», набір застосовуваних засобів правового регулювання і т.д. Однак незмінний і постійний інтерес до цих питань і в цілому до проблем правового регулювання відносин, що виникають у сфері банкрутства. Свідченням тому є численні теоретико-практичні дослідження в цій області. Аналіз даних питань з неминучістю визначає проблему визначення методів, засобів і принципів правового регулювання, а в науковому плані - задає предметну область дослідження. Слід визнати, незважаючи на високий рівень дослідження суміжних понять ( «неспроможність», «банкрутство», «процедури банкрутства», «здійснення і захист прав учасників конкурсного процесу», «конкурсний процес» і т.д.), в доктрині є незначна кількість робіт, присвячених комплексному вивченню категорії відносин неспроможності.

Виділення і розгляд особливостей правовідносин, що виникає-щих на передбанкрутному етапі, актуалізують, зокрема, проблему їх більш детального законодавчого регламентування, а в цілому дозволяють по-новому підійти до дослідження питання попередження неспроможності (банкрутства).

Актуальність теми дослідження. Проблема банкрутства боржника, що не виконує свої зобов'язання - одна з найбільш актуальних проблем на протязі багатьох століть, оскільки вона безпосередньо пов'язана з розвитком товарно-грошових відносин і становленням договору як інструменту громадянського обороту.

Дослідження, проведене в рамках цієї роботи, дозволяє переконливо показати, що розуміння сутності процесу банкрутства і коректне застосування всіх його процедур в умовах нестабільності суспільства і економічної кризи дає нові можливості і демонструє конкретні важелі соціального управління, спрямованого на активізацію діяльності учасників цивільного обороту.

Зазначені обставини дозволяють вважати тему цієї роботи досить актуальною як з точки зору аналізу основних етапів і особливостей процедури спостереження в процесі банкрутства, так і з точки зору практики правової регламентації зазначених відносин.

Об'єктом дослідження виступає підприємство з пошиття та продажу одягу ТОВ «Розвиток-НН».

Предмет дослідження - фінансовий стан підприємства і ймовірність банкрутства.

Метою даного дослідження є розробка пропозицій щодо поліпшення діяльності організації на основі аналізу ймовірності банкрутства.

У зв'язку з певною метою встановлюються такі завдання:

- Вивчення теоретичних основ банкрутства підприємств;

- Аналіз ризиків можливого банкрутства і діагностика банкрутства конкретного підприємства;

- Розробка основних напрямків поліпшення діяльності організації на основі аналізу та прогнозування можливого банкрутства підприємства.

Методи дослідження. При проведенні дослідження приділялася велика увага загальнонаукових методів пізнання, зокрема методи системного і комплексного аналізу. Крім того в роботі використані приватні методи дослідження, в тому числі порівняльно-правовий.

Теоретичною основою дослідження стали праці таких вчених, як: Бардзкій А. Е., Бертгольд Г. В., Гальперін С. І., Донцова Л. В., Нікіфорова Н. А., Єфімова О. В., Мельник М. В ., Ронова Г. Н., Соколова Е. С. і ряду інших.

Практична значимість роботи полягає в тому, що положення і висновки, сформульовані на основі дослідження, можуть бути використані в подальшому на практиці.

Структура роботи. Дипломна робота складається з: вступу; трьох розділів, які в свою чергу розділені на параграфи по три в кожній; укладення; списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи банкрутства підприємства - поняття і ознаки банкрутства підприємств, звітність як інформаційна база фінансового аналізу банкрутства організації, характеристика методів банкрутства.

Аналіз ризиків можливого банкрутства і методи діагностики банкрутства конкретного підприємства проведено у другому розділі.

У заключній, третій, главі даються основні напрямки послабшають шення діяльності організації на основі аналізу та прогнозування можливого банкрутства підприємства.

В кінці роботи зроблені відповідні висновки.

В кінці роботи зроблені відповідні висновки

Новости