• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

2.4. ОЦІНКА І ДОХІДНІСТЬ АКЦІЙ. 2.4.1. види оцінок

Для прийняття інвестиційних рішень в процесі аналізу ринку цінних паперів використовуються різні вартісні оцінки акцій. У практичній діяльності розрізняють наступні їх види:
- номінальна вартість;
- емісійна вартість (ціна розміщення);
- бухгалтерська (балансова, книжкова) вартість;
- ринкова (курсова) вартість.

У момент заснування акціонерного товариства з'являється поняття «номінальна вартість акцій». Оплата акцій при установі суспільства виробляється засновниками за їх номінальною вартістю. Статутний капітал товариства дорівнює сумі номінальних вартостей акцій, розподілених між засновниками. За рахунок внесених до статутного капіталу коштів формується майно підприємства, яке використовується для здійснення виробничої діяльності. У початковий період функціонування суспільства вартість його майна дорівнює величині статутного капіталу.

В результаті господарської діяльності підприємства вартість його майна змінюється під дією різноманітних факторів, в тому числі:
- за рахунок реінвестування прибутку;
- за рахунок переоцінки основних фондів;
- за рахунок використання позикових коштів в якості фінансового важеля;
- за рахунок розміщення додаткової емісії акцій за цінами вище номінальної вартості.

Безумовно, в процесі функціонування може відбуватися як збільшення вартості майна підприємства, так і його зменшення в результаті невмілого господарювання, що веде до «проїдання» статутного капіталу. Таким чином, з плином часу реальна вартість майна акціонерної компанії буде відрізнятися від величини статутного капіталу. У зв'язку з цим виникає необхідність визначити бухгалтерську (балансову, книжкову) вартість акцій (Sb), яка розраховується за формулою:

За цією формулою ми можемо визначити, яка частка майна реально стоїть за кожною акцією без обліку кредиторської заборгованості підприємства. Дана формула справедлива, якщо в акціонерному товаристві випущені тільки звичайні акції або звичайні і привілейовані акції одного номіналу. При цьому за привілейованими акціями не визначена їх ліквідяціонная вартість, т. Е. У разі ліквідації підприємства власники звичайних і привілейованих акцій в розрахунку на кожну акцію отримають однакову вартість майна.

Чи знаєте Ви, що: Форекс-брокер Exness ні в якому разі не відмінив жодного ордера своїх клієнтів без їх згоди за всю історію свого існування.

Чи знаєте Ви, що: Форекс-брокер   Exness   ні в якому разі   не відмінив   жодного ордера своїх клієнтів без їх згоди за всю історію свого існування

У більшості випадків у статуті підприємства визначається ліквідаційна вартість привілейованих акцій, т. Е. Сума грошових коштів, яку отримають власники привілейованих акцій кожного типу при ліквідації підприємства. У багатьох компаніях передбачається, що при ліквідації власникам привілейованих акцій буде повернута сума, рівна їх номінальної вартості.

В цьому випадку в акціонерному товаристві розраховується окремо бухгалтерська вартість звичайних акцій за формулою:

У процесі свого розвитку компанії періодично вдаються до емісії акцій з метою залучення додаткового капіталу. Розробляючи проспект емісії, компанія визначає ціну, за якою нові акції будуть пропонуватися інвесторам. Ціна, за якою реалізуються акції нового випуску, називається ціною розміщення (емісійної ціною). За російським законодавством розміщення акцій повинно здійснюватися за ринковою ціною, яка може відрізнятися від номінальної вартості. Якщо в процесі звернення на вторинному ринку операції з купівлі-продажу акцій допускаються за ціною вище або нижче їх номінальної вартості, то при емісії ціна розміщення не повинна бути нижчою за номінальну вартість. Для того щоб стимулювати акціонерів скористатися переважним правом придбання акцій нового випуску, акціонерне товариство може встановити для них пільгову ціну, пропонуючи їм акції зі знижкою в розмірі до 10% від ринкової вартості. Якщо акції реалізуються через посередника, то ціна розміщення визначається як різниця між ринковою ціною і комісійною винагородою посередника.

У переважній більшості випадків ціна розміщення істотно перевищує номінальну вартість, що обумовлено зростанням вартості активів у розрахунку на одну акцію внаслідок розвитку фірми. Перевищення ціни розміщення над номінальною вартістю акції називається емісійним доходом, який відбивається в балансі акціонерного товариства як додатковий капітал. Емісійний дохід не оподатковується ніякими податками і служить джерелом формування власних коштів підприємства.

Крім придбання акцій в процесі додаткових емісій, інвестор має можливість купити їх на вторинному ринку. Ціна, за якою продаються акції на вторинному ринку, називається ринковою ціною. Ця ціна формується під впливом ринкової кон'юнктури і визначається попитом і пропозицією, рівнем прибутковості на суміжних сегментах фінансового ринку, інфляційними очікуваннями, прогнозованим зростанням фірми, її майбутньої прибутковістю і багатьма іншими факторами.

В результаті цього ринкова вартість відхиляється від бухгалтерської в більшу або меншу сторону. Коефіцієнти, що характеризують співвідношення курсової та бухгалтерської вартостей акцій по трьом провідним країнам і країнам, що розвиваються фондовим ринкам, наведені в табл. 2.2.

2

В умовах підвищується кон'юнктури ринкова вартість акцій зростає випереджаючими темпами в порівнянні з бухгалтерської. Підвищення курсової вартості привертає на ринок акцій нових інвесторів, які розраховують отримати дохід від подальшого зростання курсової вартості цінних паперів. Приплив нового капіталу викликає подальше підвищення курсу акцій і веде до все більшого відриву ринкової вартості від бухгалтерської.

В умовах стабільно розвивається фондовий ринок здатний досить тривалий час перебувати в спокійному стані навіть при наявності великого розриву між курсової та бухгалтерської вартостями цінних паперів. В результаті такої ситуації капіталізація фондового ринку, т. Е. Сума ринкових вартостей всіх акцій, може значно перевищувати реальну вартість активів акціонерних компаній.

Однак не виключено, що з плином часу стабільність фондового ринку буде порушена під впливом будь-яких чинників (зміна політичної ситуації, значний дефіцит державного бюджету, стрибок інфляції і т. П.). В результаті цього у інвесторів може виникнути потреба в готівкових коштах, стануть більш привабливими вкладення в інші цінності, у них пропадає інтерес до володіння акціями. У цьому випадку акціонери починають продавати належні їм акції, що викликає відповідну реакцію фондового ринку, яка виявляється в стрімкому падінні курсової вартості акцій. Зниження курсової вартості спонукає інших інвесторів продавати свої акції, що ще більш знижує їх ціни. Відбувається своєрідна ланцюгова реакція, яка в ряді випадків призводить до серйозних економічних потрясінь. Наприклад, світова криза 1929-1933 рр. багато в чому був обумовлений кризою фондового ринку. Протягом 20-х років курсова вартість акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі зросла в кілька разів, що привело до розбухання фіктивного капіталу в порівнянні з реальними активами компаній. Акції були явно переоцінені, але біржова лихоманка, що супроводжується маніпулюванням цін найбільшими брокерськими конторами, які грали на підйом ринку, залучала нових інвесторів, які все купували і купували акції. У багатьох випадках акції служили запорукою при отриманні кредиту, укладення торговельних контрактів і т. П. Коли ж потрібні були гроші для погашення кредитів і виконання контрактів, почався масовий скидання акцій, в результаті чого курсова вартість цінних паперів упала в кілька разів. В цілому обсяг капіталізації найбільшої біржі світу за період Великої депресії скоротився майже в 6 разів у порівнянні з докризовим рівнем. За окремим компаніям падіння курсової вартості було ще значніше. Так, з 1929 по 1932 р курс акцій «Дженерал Моторс» знизився в 80 разів, «Нью-Йорк Сентрал» - в 51, «Радіо Корпорейшн» - в 33, «Крайслер» - в 27 разів.

Періодично фондові ринки всіх країн переживають потрясіння, пов'язані з падінням курсової вартості акцій. У США, що мають самий розвинений фондовий ринок, було кілька великих криз, що приводили до зниження курсової вартості акцій. У 1968-1970 рр. індекс Доу-Джонса впав на 36%, в 1973-1974 рр. - на 45%, в 1976-1978 рр. - на 27%. На Нью-Йоркській фондовій біржі тільки за один день 26 серпня 1982 р курс акцій впав на 36%. У 1987 р (18 жовтня) індекс Доу-Джонса знизився на 22%. Біржові кризи в даний час не роблять руйнівного впливу на економіку в порівнянні з 20-30-ми роками, що зумовлено державним втручанням з підтримки фондового ринку і жорсткої системою його регулювання.


Новости