• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

НОУ ІНТУЇТ | лекція | Аналіз стану і використання основних фондів (засобів). Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції

Аналіз стану і використання основних фондів (засобів)

Підвищення рівня і темпів розвитку підприємства, збільшення випуску продукції і зниження її собівартості багато в чому залежать від стану і розвитку матеріально-технічної бази, т. Е. Від ступеня оснащеності основними засобами та рівня їх використання.

Раціональне використання постійно зростаючих основних засобів стало в даний час одним з вирішальних факторів підвищення економічної ефективності виробництва.

Зважаючи на вищенаведене перед економічним аналізом засобів праці стоять наступні завдання:

 • вивчення складу, структури і руху основних фондів;
 • оцінка технічного стану основних фондів;
 • вивчення ступеня використання основних фондів і виявлення резервів більш повного завантаження фондів, більшої ефективності їх використання.

Джерелами інформації для аналізу стану і використання основних фондів є дані бухгалтерської та статистичної звітності: форма № 1 "Бухгалтерський баланс", форма № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", форма № 11 "Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів ", форма № П-2" Відомості про інвестиції ", додаток до форми № П-2" Відомості про інвестиційну діяльність ", форма № БМ" Баланс виробничої потужності ". Крім того, залучаються дані бізнес-плану підприємства, оперативно-технічного і бухгалтерського обліку, матеріали інвентаризації та ін.

Аналіз ефективності використання коштів праці доцільно починати з вивчення співвідношення між випуском продукції, наявністю основних фондів і фондовіддачі, з визначення впливу на обсяг продукції екстенсивних та інтенсивних показників використання основних фондів. Дані для аналізу засобів праці містяться у формі № 11. Для аналізу загальних показників використання коштів праці можна скористатися аналітичної табл. 4.1 .

Таблиця 4.1. Динаміка обсягу продукції, основних фондів і фондовіддачі № п / п Показник Позначення Попередній рік Звітний рік Відхилення від попереднього року,% А В 1 2 3 1 Обсяг відвантажених товарів, виконаних робіт і послуг в діючих цінах, тис. Руб. Q 44 540 54 500 +9 960 2 Середньорічна вартість виробничих основних фондів, тис. Руб. F 12 300 14 230 +1 930 3 В тому числі машин і устаткування, тис. Руб. Таблиця 4 7 320 9 000 +1 680 4 Питома вага (коефіцієнт) машин і устаткування у вартості виробничих основних фондів 0,595 0,632 +0,037 5 Фондовіддача з 1 руб. вартості виробничих основних фондів, руб. коп. f 3,62 3,83 +0,21 6 Фондовіддача з 1 руб. вартості машин та обладнання, руб. коп. 6,08 6,06 -0,02

Обсяг продукції (робіт, послуг) залежить від наявності основних фондів, їх структури і ефективності використання (фондовіддачі). Залежність цю можна виразити наступною формулою

або

Вплив цих факторів на обсяг продукції обчислюється способом різниць абсолютних величин:

 • вплив зміни вартості основних фондів:

  +1 930 x 0,595 x 6,08 = +6 981 тис. Руб .;

 • вплив зміни структури основних фондів:

  +0,037 x 14 230 x 6,08 = +3 201 тис. Руб .;

 • вплив зміни фондовіддачі з 1 руб. вартості машин та обладнання:

  -0,02 x 14 230 x 0,632 = -180 тис. Руб.

Як видно з табл. 4.1 і наведених розрахунків, обсяг продукції збільшився проти попереднього року на 9 960 тис. руб. Це сталося в результаті збільшення вартості основних фондів і підвищення питомої ваги машин і устаткування, що забезпечило приріст обсягу продукції відповідно на 6 981 тис. І 3 201 тис. Руб. Однак зниження фондовіддачі машин і устаткування призвело до зниження обсягу продукції на 180 тис. Руб.

Після вивчення загальних показників наявності та використання основних фондів слід приступити до аналізу забезпеченості підприємства засобами праці. При цьому необхідно перш за все дати характеристику їх наявності та руху як в цілому по всіх основних фондів, так і за окремими їх групами. Необхідні для аналізу дані містяться в формах № 5 і 11. Порівнюючи наявність основних фондів на кінець і початок звітного року, виявляють зміна вартості основних фондів в порівнянні з попереднім роком. Рух основних засобів визначається величиною їх надходження і вибуття в звітному році. Приріст основних фондів відбувається за рахунок введення в дію нових об'єктів основних фондів, придбання колишніх в експлуатації основних фондів, безоплатного надходження їх від інших підприємств і організацій. Зменшення наявності основних фондів відбувається в результаті вибуття їх внаслідок старості і зносу, продажу та безоплатної передачі їх іншим підприємствам (організаціям).

Збільшення вартості основних фондів може мати місце в результаті їх переоцінки внаслідок інфляції. Сума приросту вартості основних фондів в результаті переоцінки встановлюється за даними бухгалтерського обліку (аналітичний облік до рахунку 83 "Додатковий капітал"). Таким чином, можна встановити реальну зміну наявності основних фондів за звітний період.

Після загальної оцінки зміни вартості основних фондів слід вивчити динаміку структури основних фондів. Це викликається тим, що в процесі матеріального виробництва окремі види основних фондів беруть різне участь. Залежно від характеру участі в процесі розширеного відтворення основні фонди промислового підприємства поділяються на промислово-виробничі, виробничі основні фонди інших галузей, невиробничі основні фонди.

Промислово-виробничі основні фонди беруть безпосередню участь в процесі виробництва. Однак не всі види цих основних фондів виконують в ньому однакову роль. Так, машини, силове і виробниче обладнання безпосередньо використовуються в процесі виробництва в якості знарядь праці. Будинки й споруди створюють необхідні умови для здійснення процесу виробництва. Транспортні засоби сприяють безперебійності процесу виробництва.

У зв'язку з тим, що промислово-виробничі основні фонди мають вирішальний вплив на результати проізводственнохозяйственной діяльності підприємств, необхідно більш детально проаналізувати їх склад і структуру, а також відбулися за рік зміни. Для цього потрібно вартість і питома вага окремих груп промислово-виробничих основних фондів на кінець року зіставити з відповідними показниками на початок року. Необхідні відомості для проведення такого аналізу можна отримати з форми № 5 бухгалтерської звітності і форми № 11 статистичної звітності, в яких в розгорнутому вигляді наводяться дані про наявність на початок і кінець року промислово-виробничих основних фондів в цілому і по окремих групах: будівлі, споруди , передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби та ін.

У процесі аналізу виявляється співвідношення активної і пасивної частин промислово-виробничих основних фондів. До активних відносяться ті основні фонди, які безпосередньо впливають на предмети праці в процесі виробництва.

У більшості галузей промисловості активна частина основних фондів включає машини, обладнання та транспортні засоби, а в нафтовидобувній, газової, електроенергетичної та деяких інших - також споруди та передавальні пристрої.

Послідовне збільшення частки активної частини в загальній вартості промислово-виробничих основних фондів є прогресивною тенденцією, що забезпечує зростання фондовіддачі, продуктивності праці і обсягу продукції. Зміна наявності і структури основних фондів можна простежити за даними форм № 5ілі 11 і табл. 4.2 .

Таблиця 4.2. Динаміка наявності, складу і структури основних фондів Групи основних засобів На початок року На кінець року Зміна за рік (+, -) Темп динаміки,% сума, тис. Руб. % Від виробленого сума, тис. Руб. % Від виробленого сума, тис. Руб. за структурою, пункти А 1 2 3 4 5 6 7 Будинки 4 530 32,7 4 720 32,3 +190 -0,4 104,2 Споруди та передавальні пристрої 470 3,4 440 3,0 -30 -0,4 93,6 Машини та обладнання 8 720 62,9 9 280 63,6 +560 +0,7 106,4 Транспортні засоби та ін. 140 1,0 160 1,1 +20 +0,1 114,3 Промислово-виробничі основні фонди 13 860 100,0 14 600 100,0 +740 - 105,3

Як видно з таблиці, промислово-виробничі основні фонди збільшилися за звітний рік на 740 тис. Руб., Або на 5,3%. Це сталося в результаті збільшення вартості машин та обладнання на 560 тис. Руб., Або 6,4%; вартості будівель - на 190 тис. руб., або на 4,2%, і транспортних засобів - на 20 тис. руб., або на 14,3%. Вартість споруд і передавальних пристроїв знизилася на 30 тис. Руб., Або на 6,4%.

Аналіз динаміки структури окремих груп промислово-виробничих основних фондів показує, що підвищилася питома вага активної частини основних фондів на 0,8 процентних пункту, що сприяло зростанню фондовіддачі та збільшення обсягу продукції.

Як уже зазначалося, приріст основних фондів обумовлюється в основному введенням в дію нових об'єктів. При проведенні аналізу слід з'ясувати ступінь виконання плану введення в експлуатацію основних фондів і встановити вплив виконання цього плану на обсяг продукції.

Виробнича програма підприємства складається з урахуванням планованої потужності і термінів введення в експлуатацію окремих видів нових машин, механізмів, виробничого обладнання. Тому дострокове введення в дію основних фондів призводить до збільшення випуску продукції, а неповне або несвоєчасне введення в експлуатацію, навпаки, зменшує її випуск.

Джерелами інформації для аналізу виконання плану введення в дію основних фондів служать бізнес-план підприємства, додаток до форми № П-2 і форма № 11 статистичної звітності, дані оперативно-технічного і бухгалтерського обліку.

Виконання плану введення в експлуатацію нових об'єктів основних фондів аналізується за вартістю, за потужністю об'єктів, що вводяться і термінів введення їх в дію.

При невиконанні плану введення в експлуатацію основних фондів або порушення встановлених термінів введення необхідно за даними оперативно-технічного і бухгалтерського обліку встановити причини такого становища.

Неповне або несвоєчасне введення в дію об'єктів виробничого призначення призводить до зниження обсягу продукції і суми прибутку, не кажучи вже про потреби в додаткових капітальних витратах.

Після характеристики виконання плану введення в дію основних фондів слід визначити ступінь впливу зміни потужності і термінів введення в експлуатацію основних фондів на обсяг продукції. Для цього необхідно мати у своєму розпорядженні плановими і звітними даними про потужності нововведених об'єктів і терміни введення їх в дію. Проектна потужність основних фондів наводиться в технічному паспорті, а терміни введення в експлуатацію є в бізнес-плані. Звітні дані наводяться в додатку до форми № П-2.

Вплив відхилення в термінах введення в дію об'єкта (в днях, місяцях) на обсяг продукції визначається шляхом множення проектну потужність об'єкта на кількість днів (місяців) дострокового або несвоєчасного введення його в експлуатацію.

Для того щоб визначити вплив невиконання плану по потужності знову вводиться об'єкта на обсяг продукції, слід відхилення у місячній потужності об'єкта помножити на кількість місяців роботи об'єкта в звітному році.

Поряд з показниками обсягу, структури та руху основних фондів важливе значення мають показники технічного стану, яке характеризується ступенем їх поновлення та зношеності, вибуття, а також віковим складом устаткування і рівнем його морального зносу.

Аналізуючи технічний стан основних фондів, необхідно в першу чергу визначити рівень і динаміку їх фізичного та морального зносу, оскільки від цього значною мірою залежать продуктивність обладнання і фондовіддача всіх основних фондів.

Показником ступеня зношеності основних фондів, в тому числі обладнання, є коефіцієнт зносу, який визначається як відношення суми нарахованої амортизації за весь період їх використання до первісної або відновної вартості основних фондів. Необхідні для розрахунку дані наводяться в формі № 5. Залучаючи дані бухгалтерського обліку, можна обчислити коефіцієнти зношеності не тільки в цілому для всіх основних фондів, а й для окремих груп, що дозволить більш детально охарактеризувати технічний стан різних видів основних засобів.

Зіставляючи коефіцієнти зношеності на кінець і початок року, а також за попередні роки, можна простежити зміну ступеня зношеності основних фондів за досліджуваний період. Зростання рівня зносу може бути обумовлено амортизацією, придбанням або отриманням основних фондів з рівнем зносу більшим, ніж середній по підприємству, а головне - низькими темпами оновлення основних фондів, невиконанням планів введення в дію об'єктів капітального будівництва, модернізації обладнання.

Ступінь оновлення основних фондів характеризується коефіцієнтом поновлення, який визначається відношенням вартості знову введених в експлуатацію основних фондів за звітний період до їх первісної (відновлювальної) вартості на кінець періоду. Він показує частку введених в дію основних фондів за той чи інший період. Коефіцієнти зносу та оновлення обчислюються як по всіх фондах, так і по активній їх частині, а також за групами устаткування і розглядаються зазвичай в динаміці за ряд років.

Більш високий коефіцієнт оновлення активної частини основних фондів у порівнянні з аналогічним коефіцієнтом, обчисленим по всім фондам, показує, що оновлення основних фондів здійснюється на підприємстві за рахунок активної їх частини і позитивно впливає на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт вибуття обчислюється як відношення вибулих за звітний рік основних фондів до вартості їх на початок періоду. Він показує частку основних фондів, щорічно вибувають з виробництва.

Коефіцієнти вибуття слід розраховувати за всіма основними і промислово-виробничих фондів, активної їх частини, основними видами обладнання.

При проведенні аналізу необхідно порівняти коефіцієнт вибуття за активної частини з коефіцієнтом вибуття всіх промислово-виробничих фондів і з'ясувати, за рахунок якої частини відбувається їх вибуття. Більш високий коефіцієнт вибуття за активної частини, ніж по промислово-виробничих основних фондів, покаже, що їх вибуття на підприємстві здійснюється за рахунок активної частини і негативно вплине на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт приросту (перевищення вартості які поступили в звітному періоді основних фондів над вартістю вибулих) характеризує рівень приросту основних фондів або окремих його груп за певний період і розраховується як відношення вартості приросту основних фондів до їх вартості на початок періоду.

При проведенні аналізу коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основних фондів слід розглядати взаємопов'язано. Залучаючи дані оперативно-технічного і бухгалтерського обліку, доцільно з'ясувати, чи здійснюється оновлення основних фондів за рахунок нового будівництва або модернізації, заміни старого обладнання на нове, більш продуктивне, і зробити висновок про ефективність застосування нових основних фондів.

Новости