• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Реферат: Аналіз ділової активності підприємства

  1. Курсова робота
  2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛУ
  3. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
  4. Бухгалтерський баланс
  5. Звіт про фінансові результати

Кафедра обліку і аналізу господарської діяльності

Курсова робота

з дисципліни: аналіз господарської діяльності

ТЕМА: «Аналіз ділової активності підприємства»

Виконав: студент гр. 152
Бєляков Дмитро Костянтинович
керівник:
Журавкова Ірина Василівна

Тюмень один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім

Вступ................................................. .................................................. .................................................. ........................... 3

Ділова активність ................................................ .................................................. ................................................. 4

ОБОРОТНІСТЬ ................................................. .................................................. .................................................. ... 5

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ................................................. .................................................. .................................................. ..... 13

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛУ ................................................ .................................................. ............................ 13

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................ .................................................. ................. 17

Висновок ................................................. .................................................. .................................................. ................. 22

Список літератури:............................................... .................................................. ................................................. 23

Додаток 1................................................ .................................................. .................................................. .............. 24

Додаток 2................................................ .................................................. .................................................. .............. 27

Додаток 3 ................................................ .................................................. .................................................. .............. 27


Перш ніж почати обговорення методики аналізу ділової активності підприємства, мені б хотілося відзначити зростаючу роль використання нових технологій для проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Економічний аналіз супроводжується виконанням великого обсягу різноманітних обчислень: абсолютних і відносних відхилень, середніх величин, дисперсій, процентних величин та ін. Крім того, в процесі аналізу виконуються різні види оцінок, угруповань, порівнянь і сортувань вихідних даних; знаходження мінімального або максимального значення і ряд інших операцій. Результати аналізу вимагають графічного або табличного представлення. Все це різноманіття видів аналітичної обробки економічної інформації є об'єктом автоматизації із застосуванням сучасних засобів зв'язку та обчислювальної техніки, а також новітніх програмних продуктів призначених для проведення економічного аналізу.

Все це дозволяє виробляти більш точні і складні обчислення, які неможливо виконати вручну; представляти інформацію більш наочно (у вигляді таблиць і графіків) і найголовніше робити це частіше з мінімальними витратами часу, що в даний час дуже важливо для багатьох підприємств, яким необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища.

В даний час в Росії існує досить велика кількість програмних продуктів, які дозволяють автоматизувати процес економічного аналізу, в тому числі аналізу ділової активності.

Природно використання комп'ютерів повністю не дозволяє замінити людини, так як тільки він здатний робити висновки, грунтуючись на представленої інформації та приймати відповідні рішення, використовуючи свої теоретичні знання.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності та рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Аналіз ділової активності дозволяє виявити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Як вже було сказано, до показників, що характеризують ділову активність, ми відносимо коефіцієнти оборотності і рентабельності.

Ці два види коефіцієнтів на ділову активність підприємства впливають наступним чином. Припустимо, що оборотний капітал (без короткострокових інвестицій) обертається один раз в квартал при рентабельності основної діяльності в 25%, тоді індекс ділової активності за цей квартал буде дорівнює 0,25 або ті ж 25%. Якщо при тій же рентабельності оборотність оборотного капіталу збільшується в 2 рази, то, відповідно, індекс ділової активності збільшується теж в 2 рази, і тоді підприємство за два оберти того ж самого обсягу оборотного капіталу за такий же часовий період отримає 50 копійок балансового прибутку з кожного рубля оборотного капіталу.

Аналогічні висновки робляться і з збільшенням (зменшенням) рентабельності. Тобто, якщо сповільнилася оборотність, то необхідно її компенсувати більшою рентабельністю - знижувати витрати, зменшувати витрати і т.д. Якщо підвищити рентабельність немає можливості - необхідно "брати" оборотом, тобто випускати і реалізовувати більше продукції.

Коефіцієнти оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту капіталу, тобто швидкість перетворення його в грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту капіталу відображає за інших рівних умов підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства. Для цього розраховуються 8 показників оборотності і один комплексний показник - "індекс ділової активності", що дають найбільш узагальнене уявлення про господарську активності


підприємства.

^ (.) - середня за аналізований період величина

1. Коефіцієнт загальної оборотності активів показує, скільки разів за період здійснюється повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний дохід. Розраховується шляхом ділення обсягу чистої виручки від реалізації на середню за період величину вартості активів.

Загальна оборотність активів Загальна оборотність активів

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина всіх активів

За даними балансу цей показник склав 0,87. Це говорить про те, що повний цикл виробництва та обігу відбувається більш ніж за 1 рік, і на 1 рубль вартості всіх активів ми отримуємо 87 копійок доходу.

2. Оборотність основних засобів являє собою фондовіддачу, тобто, характеризує ефективність використання основних виробничих засобів (фондів) підприємства за період. Розраховується діленням обсягу чистої виручки від реалізації на середню за період величину основних засобів за їх залишкової вартості.

Оборотність основних засобів Оборотність основних засобів

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина основних засобів

У нашому випадку показник дорівнює 3,86. Це говорить про те що на кожен рубль вартості основних засобів ми маємо 3,86 рубля доходу, і період оборотність основних засобів становить приблизно 3 місяці.

Підвищення коефіцієнта фондовіддачі може бути досягнуто як за рахунок відносно невисокого питомої ваги основних засобів, так і за рахунок їх високого технічного рівня. Зрозуміло, його величина значно коливається в залежності від галузі та її капіталомісткості. Однак, загальні закономірності тут такі, що чим вище коефіцієнт, тим нижче витрати звітного періоду. Низький коефіцієнт свідчить або про недостатній обсяг реалізації, або про занадто високому рівні вкладень в ці види активів.

3. Важливим показником для аналізу є коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів, тобто швидкість їх реалізації. В цілому, чим вище значення цього коефіцієнта, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті, тим більше ліквідну структуру має оборотний капітал і тим стійкіше фінансовий стан підприємства. І, навпаки, затоварення при інших рівних умовах негативно відбивається на діловій активності підприємства. Розрахунок коефіцієнта здійснюється за формулою, де в чисельнику - обсяг чистої виручки від реалізації, а в знаменнику - середня за період величина вартості матеріально-виробничих запасів і витрат.

Оборотність матеріальних оборотних коштів Оборотність матеріальних оборотних коштів

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина матеріально виробничих запасів і витрат

За даними балансу коефіцієнт дорівнює 5,9. Високе значення цього показника говорить про більш ліквідної структурі оборотного капіталу і, відповідно, більш стійкий фінансовий стан підприємства. Швидкість реалізації матеріальних оборотних коштів становить приблизно 2 місяці, тобто підприємство запасається матеріалами лише на місяць вперед.

4. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за період і розраховується як відношення обсягу чистої виручки від реалізації до середньої за період величини оборотного капіталу.

Оборотність оборотного капіталу Оборотність оборотного капіталу

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина оборотного капіталу

Між оборотним капіталом і обсягом реалізації існує певна залежність. Занадто малий обсяг оборотного капіталу обмежує збут, занадто великий - свідчить про недостатньо ефективне використання оборотних коштів. Як визначити оптимальне співвідношення оборотного капіталу і обсягу реалізації? Це співвідношення допомагає знайти коефіцієнт оборотності оборотного капіталу. Для кожного підприємства він індивідуальний і, якщо він визначений, то необхідно його значення підтримувати на оптимальному рівні. Знайти його досить просто - якщо підприємство при даному значенні коефіцієнта постійно вдається до використання позикового капіталу, то значить, ця швидкість оборотності оборотного капіталу генерує недостатню кількість коштів для покриття витрат і розширення діяльності. І навпаки, якщо при постійному обсязі реалізації або його збільшенні підприємство отримує достатній дохід, то вважається, що досягнута ефективна швидкість обороту оборотного капіталу.

За даними з балансу і звіту про фінансові результати цей коефіцієнт дорівнює 5,44. Грунтуючись на дані балансу ми бачимо що підприємство в даний період часу збільшило свої довгострокові і короткострокові пасиви, що свідчить про недостатню кількість коштів для покриття витрат.

5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується за формулою, де чисельник - чиста виручка від реалізації, знаменник - середній за період обсяг власного капіталу.

Оборотність власного капіталу Оборотність власного капіталу

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина власного капіталу

Цей показник характеризує різні аспекти діяльності: з комерційної точки зору він визначає або надлишки продажів, або їх недолік; з фінансової - швидкість обороту вкладеного власного капіталу; з економічної - активність коштів, якими ризикують власники підприємства (акціонери, держава або інші власники). Якщо коефіцієнт занадто високий, що означає значне перевищення рівня продажів над вкладеним капіталом, то це тягне за собою збільшення кредитних ресурсів і можливість досягнення тієї межі, коли кредитори більше беруть участь у справі, ніж власники. У цьому випадку відношення зобов'язань до власного капіталу збільшується, знижується безпеку кредиторів, і підприємство може мати серйозні труднощі, пов'язані зі зменшенням доходів. Навпаки, низький коефіцієнт означає бездіяльність частини власних коштів. У цьому випадку коефіцієнт вказує на необхідність вкладення власних коштів в інший, більш відповідний даними умовами джерело доходу.

У нашому випадку цей коефіцієнт склав 2,4. Рівень продажів перевищує вкладений капітал більш ніж у два рази. З огляду на те, що підприємство в звітному періоді збільшило використання позикових коштів, можна сказати про зниження безпеки кредиторів і про можливі труднощі у підприємства, які можуть виникнути при зменшенні доходу.

6. Оборотність інвестованого капіталу - показує швидкість обороту довгострокових і короткострокових інвестицій підприємства, включаючи інвестиції у власний розвиток. У чисельнику - чиста виручка від реалізації, в знаменнику - середня за період величина інвестованого капіталу.

Оборотність інвестованого капіталу Оборотність інвестованого капіталу

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина інвестованого капіталу

Значення цього коефіцієнта корисно порівняти зі значеннями за цей же період коефіцієнта оборотності функціонуючого капіталу. При аналізі цих коефіцієнтів в динаміці можна побачити, наскільки швидше або повільніше обертається капітал, виведений на час з виробничої діяльності, в порівнянні з капіталом, задіяному у виробництві. При більш детальному аналізі необхідно враховувати структуру інвестованого капіталу.

Як видно з балансу, в порівнянні з функціонуючим капіталом, інвестований капітал набагато менше, тому швидкість його оборотності дуже висока і становить 2137,3 раз за період.

7. Швидкість обороту перманентного капіталу визначає коефіцієнт, отриманий діленням обсягу чистої виручки від реалізації на середню за період величину перманентного капіталу.

Оборотність перманентного капіталу Оборотність перманентного капіталу

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина перманентного капіталу

Цей коефіцієнт показує, наскільки швидко обертається капітал, що знаходиться в довгостроковому користуванні у підприємства. Суть значень цього коефіцієнта схожа з показником оборотності власного капіталу з тією лише різницею, що при аналізі цього коефіцієнта необхідно враховувати вплив довгострокових зобов'язань підприємства.

У нашому випадку оборотність перманентного капіталу дорівнює 2. Менше значення даного показника в порівнянні з оборотністю власного капіталу викликано збільшенням довгострокових зобов'язань (підприємство взяло кредит на термін більше року)

8. Оборотність функціонуючого капіталу розраховується за формулою, де чисельник - чиста виручка від реалізації, в знаменнику - середня за період величина функціонуючого капіталу.

Оборотність функціонуючого капіталу Оборотність функціонуючого капіталу

=

чиста виручка від реалізації

середня за період величина функціонуючого капіталу

Аналізуючи значення цього коефіцієнта, можна побачити уповільнення або прискорення оборотності капіталу, безпосередньо бере участь у виробничій діяльності. Отримувані значення цього коефіцієнта очищені, в порівнянні з показником загальної оборотності активів, від впливу інвестицій підприємства, які не мають безпосереднього впливу на обсяг реалізації, за винятком інвестицій у власний розвиток.

Так як інвестиції підприємства дуже малі, то оборотність функціонуючого капіталу практично не відрізняється від загальної оборотності активів і дорівнює 0,87.

9. Індекс ділової активності характеризує ефективність підприємництва по основній діяльності підприємства за період в сфері управління оборотним капіталом. Розраховується за допомогою множення значень за аналізований період оборотності оборотного капіталу (без урахування короткострокових інвестицій) на рентабельність основної діяльності.

Індекс ділової активності

=

оборотність функціонуючого капіталу

x

рентабельність основної діяльності

Значення цього коефіцієнта в динаміці відображають зростання або зниження ділової активності підприємства у підприємницькій (основний) діяльності.

Індекс ділової активності в нашому випадку дорівнює 0,0073. Так як ми аналізуємо всього один період діяльності підприємства, то неможливо проаналізувати динаміку цього коефіцієнта.

Рентабельна робота підприємства визначається прибутком, яку воно отримує. Для аналізу рентабельності в програмі розраховуються дві групи коефіцієнтів рентабельності: рентабельність капіталу і рентабельність діяльності.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛУ

Коефіцієнти групи рентабельності капіталу показують, наскільки ефективно підприємство використовує свій капітал з метою отримання прибутку.


^ (.) - середня за аналізований період величина

1. Рентабельність всіх активів по балансового прибутку є найбільш загальним показником. Даний коефіцієнт показує скільки грошових одиниць залучено підприємством для отримання рубля прибутку незалежно від джерела залучення цих коштів. Значення показника розраховується діленням балансового прибутку на середню за період величину вартості всіх активів.

Рентабельність всіх активів по балансового прибутку Рентабельність всіх активів по балансового прибутку

=

балансовий прибуток

середня за період величина всіх активів

За нашими даними цей коефіцієнт склав 0,00065, тобто на кожну вкладену гривню всіх активів ми отримуємо 0,00065 рублів прибутку.

Порівнюючи вищевказаний коефіцієнт з коефіцієнтом рентабельності всіх активів по чистому прибутку (2) можна виявити вплив на рентабельність податкових відрахувань і інших платежів з прибутку, тобто визначити жорсткість фіскальної політики держави і місцевих органів влади. В результаті цей показник склав 0,00045. В даному випадку у нас дуже низький прибуток і вплив податків практично не позначається на її величині. Однак зі збільшенням прибутку вплив податків буде збільшуватися, при цьому сума податків і обов'язкових платежів становить приблизно чверть від балансового прибутку.

Рентабельність всіх активів по чистому прибутку Рентабельність всіх активів по чистому прибутку

=

чистий прибуток

середня за період величина всіх активів

3. Показник рентабельності власного капіталу визначає ефективність використання коштів власників, вкладених у підприємство, дозволяє порівняти з можливим доходом від вкладення цих коштів в інші підприємства (цінні папери), служить важливим критерієм при оцінці рівня котирування акцій на біржі. Коефіцієнт розраховується шляхом ділення балансового прибутку на середню за період величину власного капіталу. За нашими даними він складає 0,0018. Як і з попередніми показниками, рентабельність власного капіталу менше 1 відсотка, що говорить про дуже низьку інвестиційну привабливість підприємства.

Рентабельність власного капіталу Рентабельність власного капіталу

=

балансовий прибуток

середня за період величина власного капіталу

Корисним прийомом в ході аналізу є зіставлення рентабельності всіх активів і рентабельності власного капіталу. Різниця між цими показниками обумовлена ​​залученням підприємством зовнішніх джерел фінансування. Якщо підприємство за допомогою залучення позикового капіталу отримує більше прибутку, ніж повинна сплатити відсотки на цей позиковий капітал, то різниця може бути використана для підвищення віддачі власного капіталу. Однак, в тому випадку, якщо рентабельність активів менше, ніж відсотки, що сплачуються на позиковий капітал, вплив залучених коштів на діяльність підприємства має бути оцінений негативно.

4. За допомогою коефіцієнта рентабельності оборотного капіталу розраховується сума балансового прибутку, зароблена кожним рублем оборотного капіталу. Кількісні значення коефіцієнта при аналізі в динаміці показують зміни в ефективності його використання підприємством. У чисельнику відображається сума балансового прибутку, в знаменнику - середня за період величина оборотного капіталу. У нашому випадку на кожен рубль оборотного капіталу підприємство запрацювало 0,004 рубля прибутку, що також є дуже низьким показником.

Рентабельність оборотного капіталу Рентабельність оборотного капіталу

=

балансовий прибуток

середня за період величина оборотного капіталу

5. Рентабельність інвестицій показує, наскільки ефективно підприємство веде інвестиційну діяльність, за винятком інвестицій у власний розвиток. Коефіцієнт розраховується за формулою, де чисельник - сума доходів по цінних паперах і від пайової участі в спільних підприємствах, знаменник - сума середніх значень за період довгострокових і короткострокових фінансових вкладень. За даними балансу підприємство за звітний період не має ніяких доходів по цінних паперах і від пайової участі.

Рентабельність інвестицій в спільних підприємствах Рентабельність інвестицій в спільних підприємствах

=

доходи з цінних паперах і від пайової участі

середня за період величина довгострокових і короткострокових фінансових вкладень і цінних паперів

6. Коефіцієнт рентабельності перманентного капіталу показує, яка прибутковість використання всього капіталу підприємства, що знаходиться в його довгостроковому користуванні. Значення коефіцієнта визначається діленням обсягу балансового прибутку на середню за період величину перманентного капіталу. В результаті прибутковість використання всього капіталу підприємства складає 0,0015. Низьке значення цього показника також викликано дуже низькою прибутком.

Рентабельність перманентного капіталу Рентабельність перманентного капіталу

=

балансовий прибуток

середня за період величина перманентного капіталу

7. Найбільш повне уявлення про рентабельність виробничої діяльності підприємства дає коефіцієнт рентабельності функціонуючого капіталу. Він визначається відношенням обсягу результату від реалізації продукції до середньої за період величині капіталу, безпосередньо зайнятого у виробничій діяльності. У нашому випадку дуже велика собівартість реалізації продукції веде до низького результату від реалізації. В наслідок цього рентабельність функціонуючого капіталу склала 0,0073.

Рентабельність функціонуючого капіталу Рентабельність функціонуючого капіталу

=

результат від реалізації

середня за період величина функціонуючого капіталу

Цікавим є порівняти значення коефіцієнтів рентабельності функціонуючого капіталу і інвестицій. Якщо значення показника рентабельності інвестицій більше значень рентабельності функціонуючого капіталу, то можна зробити висновок про те, що підприємству вигідніше здійснювати інвестиційну діяльність, ніж займатися виробництвом і реалізацією продукції.


РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ


Коефіцієнти групи рентабельності діяльності дозволяють оцінити прибутковість всіх напрямків діяльності підприємства. Вони розраховуються за даними звіту про прибутки і збитки.

(*) - коди рядків по звітному балансу підприємства за формою N 1

1. Коефіцієнт рентабельності всіх операцій по балансового прибутку показує, наскільки ефективно і прибутково підприємство веде свою діяльність в усіх напрямках і яка частка балансового прибутку в доходах. Розрахунок коефіцієнта здійснюється за формулою, де чисельник - обсяг балансового прибутку, знаменник - чиста виручка від реалізації плюс доходи від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій.

За даними звіту про фінансові результати цей показник дорівнює 0,00074. Тобто частка балансового прибутку в доходах дуже низька. Підприємству необхідно знизити витрати, або збільшити ціну на свою продукцію, що значно збільшить його прибуток.

Рентабельність всіх операцій по балансового прибутку Рентабельність всіх операцій по балансового прибутку

=

балансовий прибуток

чиста виручка від реалізації + доходи від іншої реалізації + доходи від позареалізаційних операцій

2. Коефіцієнт рентабельності всіх операцій по чистому прибутку в порівнянні з коефіцієнтом рентабельності всіх операцій по балансового прибутку показує "тиск податкового преса" на доходи підприємства від усіх напрямків діяльності, а також рівень чистого прибутку в доходах. Розрахунок здійснюється за формулою, де чисельник - обсяг чистого прибутку, знаменник - чиста виручка від реалізації плюс доходи від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій.

Тут, також як і в попередньому випадку, виходить дуже низьке значення показника, рівне 0,00052. За аналогією з показниками рентабельності всіх активів по балансового прибутку і рентабельності всіх активів по чистому прибутку можна сказати про незначний вплив податків. Але це є лише наслідком низького прибутку.

Рентабельність всіх операцій по чистому прибутку Рентабельність всіх операцій по чистому прибутку

=

чистий прибуток

чиста виручка від реалізації + доходи від іншої реалізації + доходи від позареалізаційних операцій

3. Рентабельність реалізованої продукції до витрат на її виробництво визначає ефективність витрат, вироблених підприємством на виробництво і реалізацію продукції. Коефіцієнт розраховується за допомогою відношення обсягу результату від реалізації до суми витрат на виробництво реалізованої продукції.

У нашому випадку рентабельність реалізованої продукції до витрат на виробництво дуже низька, близько 1 відсотка. Все це є результатом невеликої різниці між собівартістю і ціною реалізації продукції.

Рентабельність реалізованої продукції до витрат на виробництво Рентабельність реалізованої продукції до витрат на виробництво

=

результат від реалізації

витрати на виробництво реалізованої продукції

Динаміка коефіцієнта може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємства за собівартістю реалізованої продукції.

4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності показує рентабельність саме основної діяльності підприємства, очищеної від інших доходів і результатів, що дозволяє користувачеві визначити ефективність і планувати надходження балансового прибутку від основної діяльності. Коефіцієнт розраховується за допомогою розподілу обсягу результату від реалізації на обсяг чистої виручки від реалізації.

За даними річної звітності цей коефіцієнт склав 0,0084. Низька рентабельність основної діяльності не дозволяє підприємству розширювати своє виробництво, а прибуток організації може лише частково покрити її боргові зобов'язання.

Рентабельність основної діяльності Рентабельність основної діяльності

=

результат від реалізації

чиста виручка від реалізації

5. Рентабельність інших операцій визначає ефективність діяльності підприємства за напрямками не пов'язаним з основною діяльністю. Коефіцієнт розраховується шляхом ділення обсягу результату від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій на доходи від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій.

Результат інших операцій Результат інших операцій

=

результат від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій

доходи від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій

Представляє безперечний інтерес порівняти значення коефіцієнтів рентабельності інших операцій і рентабельності основної діяльності та визначити, які напрямки діяльності більш прибуткові для підприємства.

За іншими операціями, не пов'язаним з основною діяльністю у підприємства лише одні витрати, тобто тут діяльність організації повністю нерентабельна.

За іншими операціями, не пов'язаним з основною діяльністю у підприємства лише одні витрати, тобто  тут діяльність організації повністю нерентабельна

6. Показник чистого доходу розраховується за формулою, де чисельник - сума обсягів амортизації основних засобів і нематеріальних активів плюс чистий прибуток, знаменник - чиста виручка від реалізації продукції плюс доходи від іншої реалізації і доходи від позареалізаційних операцій.

Показник чистого доходу (коп Показник чистого доходу (коп. / Руб.)

=

сума амортизації і чистого прибутку

чиста виручка від реалізації

Показник чистого доходу дорівнює 0,13. Це говорить про те, що з рубля чистої виручки та інших доходів підприємство отримує 13 копійок чистого прибутку. Прийнятне значення цього показника досягається в основному за рахунок нарахованої амортизації, а не за рахунок чистого прибутку.

За рахунок чистого прибутку (у%).

Частка чистого доходу, отримана за рахунок чистого прибутку Частка чистого доходу, отримана за рахунок чистого прибутку

=

чистий прибуток

сума амортизації і чистого прибутку

За рахунок чистого прибутку підприємство отримує 0,4% доходу.

За рахунок амортизації (у%).

Частка чистого доходу, отримана за рахунок амортизації Частка чистого доходу, отримана за рахунок амортизації

=

амортизація

сума амортизації і чистого прибутку

За рахунок амортизації наше підприємство отримує відповідно 99,6% доходу.

Ця група показників дозволяє оцінити можливі вільні фінансові ресурси майбутніх періодів і показує, скільки копійок чистого прибутку з рубля чистої виручки від реалізації продукції і від інших доходів отримує підприємство.

Цікавим є проаналізувати, за рахунок чого в основному отриманий чистий дохід: за рахунок чистого прибутку або за рахунок амортизації. Якщо в чистому виторгу підприємства більшу частку становлять амортизаційні відрахування, то можна зробити висновок про неефективність його роботи.

За результатами аналізу підприємства можна зробити висновок про дуже низьку рентабельність і необхідність перегляду багатьох аспектів його ділової активності, зокрема зменшення витрат та перегляд цінової політики. Оскількі дані річної звітності були абстраговані від реальної дійсності, ми точно не знаємо чим займається підприємство, тому важко сказати які фактори зовнішнього і внутрішнього середовища впливають на результати його діяльності.

Повертаючись до вступу можна також додати, що застосування персональних комп'ютерів піднімає економічний аналіз на вищий щабель. Нові можливості, що відкрилися для аналізу, зумовлені винятковими особливостями ПК: низька вартість, висока продуктивність і автономність використання, наявність розвиненого програмного забезпечення, діалоговий режим роботи та ін. Застосування комп'ютерів дозволяє реально підвищити продуктивність праці економіста, бухгалтера, плановика та інших фахівців за рахунок децентралізації процесу автоматизованої обробки економічної інформації, поєднуючи безпосередньо на робочому місці їх професійних знань з пре муществамі електронної обробки інформації.

Тенденція інтеграції програмних продуктів між собою, починаючи з найпростіших і широко використовуваних засобів обробки інформації (електронні таблиці, системи управління базами даних) і закінчуючи суто спеціалізованими програмами для проведення економічного аналізу, дозволяє зв'язати процес аналізу даних, що надходять в один потік, уникаючи при цьому відчуження інформації від безпосереднього користувача, і надаючи йому можливість самому впливати на цей процес і приймати відповідні рішення.

1. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1997..

2. Балабанов І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 1998..

3. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. и доп. - М .: Фінанси і статистика, 1997..

4. Негашев Е. В. Аналіз фінансів підприємства в умовах ринку: Навчальний посібник. - М .: Вища школа, 1997..

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський балансДодаток 2

Звіт про фінансові результати

Витрати, зроблені організацією

Витрати, зроблені організацією

Як визначити оптимальне співвідношення оборотного капіталу і обсягу реалізації?
Новости