• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

2. Аналіз ділової активності та рентабельності організації


Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів та ефективність поточної основної виробничої діяльності

Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і родинних по сфері додатка капіталу підприємств. Такими якісними '(тобто неформалізуємим) критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства, та ін. Кількісна оцінка робиться по двох напрямках:

· Ступінь виконання плану (встановленого вищестоящою організацією або самостійно) за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

· Рівень ефективності використання ресурсів підприємства.

Для реалізації першого напрямку аналізу доцільно також враховувати порівняльну динаміку основних показників. Зокрема, оптимально наступне їх співвідношення:

Тпб> Тр> Так> 100%,

де Тпб> тр, Так - відповідно темп зміни прибутку, реалізації, авансованого капіталу (Бд).

Ця залежність означає, що: а) економічний потенціал підприємства зростає; б) в порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно; в) прибуток зростає випереджаючими темпами, що свідчить, як правило, про відносне зниження витрат виробництва та обігу.

Однак можливі і відхилення від цієї ідеальної залежності, причому не завжди їх слід розглядати як негативні, такими причинами є: освоєння нових перспектив напрями докладання капіталу, реконструкція і модернізація діючих виробництв і т.п.

Для реалізації другого напрямку можуть бути розраховані різні показники, що характеризують ефективність використання, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основні з них -вироблення, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, тривалість операційного циклу, оборотність авансованого капіталу.

При аналізі оборотності оборотних коштів особлива увага повинна приділятися виробничим запасам та дебіторської заборгованості. Чим менше омертвляються фінансові ресурси в цих активах, тим ефективніше вони використовуються, швидше обертаються, приносять підприємству все нові і нові прибутки.

Оборотність оцінюють, зіставляючи показники середніх залишків оборотних активів і їх оборотів за аналізований період. Оборотами при оцінці і аналізі оборотності є:

· Для виробничих запасів - витрати на виробництво реалізованої продукції;

· Для дебіторської заборгованості - реалізація продукції за безготівковим розрахунком (оскільки цей показник не відображається у звітності і може бути виявлений за даними бухгалтерського обліку, на практиці його нерідко заміняють показником виручки від реалізації).

Узагальненою характеристикою тривалості омертвляння фінансових ресурсів у поточних активах є показник тривалості операційного циклу, тобто того, скільки днів в середньому проходить з моменту вкладення грошових коштів в поточну виробничу діяльність до моменту повернення їх у вигляді виручки на розрахунковий рахунок. Цей показник в значній мірі залежить від характеру виробничої діяльності; його зниження - одна з основних внутрішньогосподарських завдань підприємства.

Показники ефективності використання окремих видів ресурсів узагальнюються в показниках обороту власного капіталу і оборотності основного капіталу, що характеризують відповідно віддачу вкладених у підприємство: а) коштів власника; б) всіх коштів, включаючи залучені. Різниця між цими коефіцієнтами обумовлено ступенем залучення позикових коштів для фінансування виробничої діяльності.

До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показник ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання.

Ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу). Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на карбованець коштів, вкладених в діяльність підприємства. Зростання показника в динаміці розглядається як сприятлива тенденція.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання. Показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондоотдачей, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою і т.п.

аналіз рентабельності

Рентабельність - це відносний показник, що визначає рівень прибутковості бізнесу.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.); вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою мул і спожитими ресурсами. Ці показники використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

- показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
- показники, що характеризують рентабельність продажів;
- показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) R3 обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації (Прп), мул і чистої прибув і від основної діяльності (ПП), мул і суми чистого грошового потоку (ЧГП), що включає чистий прибуток і амортизацію звітного періоду, до суми витрат з реалізованої продукції (3рп).

Вона показує, скільки підприємство має прибутку або самофинансируемого доходу з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, і може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його сегментам і видам продукції.

Рентабельність продажів (обороту) розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг, або чистого прибутку, або чистого грошового потоку на суму отриманої виручки (В). Характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Цей показник широко застосовується в ринковій економіці; розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.

Рентабельність (прибутковість) капіталу обчислюється відношенням брутто-прибув і чи чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (КL) або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, перманентного, основного, оборотного, операційного капіталу і т.д.

У процесі аналізу слід вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівню і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами - конкурентами.

Новости