• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

РЕПЕТИТОР ОЦІНЮВАЧА

Тема дипломної роботи: Оцінка міноритарного 5% пакету акцій кредитної організації на прикладі ВАТ АК БАРС банку  Зміст дипломної роботи:  Вступ  1
Тема дипломної роботи: Оцінка міноритарного 5% пакету акцій кредитної організації на прикладі ВАТ "АК БАРС" банку


Зміст дипломної роботи:

Вступ

1. Теоретичні основи оцінки бізнесу

1.1. Поняття і цілі оцінки, види вартості

1.2. Принципи оцінки вартості підприємств

1.3. Етапи оцінки вартості бізнесу

1.4. Підходи до оцінки підприємства

2. Особливості оцінки вартості банку

2.1. Специфіка банківського бізнесу

2.2. Основні методи оцінки вартості банку

2.3. Міжнародна практика проведення оцінки банків

3. Практика ринкової оцінки 5% пакету акцій «АК БАРС» банку

3.1. Характеристика банківського сектора регіону

3.2. «АК БАРС» банк як об'єкт оцінки

3.3. Процес оцінки бізнесу банку

3.3.1 Оцінка банку дохідним методом

3.3.2.Оценка банку витратним методом

3.3.3.Оценка банку порівняльним методом

3.4. узгодження результатів

висновок

Бібліографія

+ Доповідь для захисту на ДАК

+ Роздатковий матеріал для членів ДАК

Обсяг дипломної роботи: 75 стор. (Times New Roman, 12 pt)

Дата написання: січень 2004 року

Об'єкт оцінки: міноритарний 5% пакет акцій ВАТ «АК БАРС»

Коротка характеристика підприємства:

Найменування: комерційний банк ВАТ «АК БАРС»

Місцезнаходження: республіка Татарстан

Вид діяльності: банківські послуги

Фрагменти з дипломної роботи:

"Вступ

Вивчення питань оцінки банківського бізнесу стає одним з найбільш актуальних напрямків дослідження оцінки підприємств.

Питання оцінки бізнесу в цілому і банків зокрема широко висвітлюються в зарубіжній пресі Фрідманом Дж., Ордуейем Н., Харрісоном Г., Хелферт Е., Еккертом Д., Десмондом Г., Келлі Р. Особливо слід відзначити роботи таких відомих авторів, як Дж.Ф.Сінкі-мл ....

Останнім часом велика увага приділяється оцінці підприємств і в Росії. Даним питанням присвячені публікації Григор'єва В.В., Грязнова А.Г., Ковальова О.П., Козирєва О.М., Переверзєвої Л.В., Федотової М.А., Черняка В.З. та інших. Однак безпосередньо з питань оцінки банку робіт майже немає [44]. З огляду на недостатність досвіду в Росії за доцільне провести аналіз відповідної практики за кордоном.

Метою роботи є вивчення теоретичних основ оцінки бізнесу в цілому і банківського бізнесу зокрема і проведення на цій основі оцінки бізнесу комерційного банку.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені наступні завдання:

 • вивчити теоретичні основи вартості бізнесу, в т.ч. банківського,

 • розглянути основні підходи до оцінки вартості банків,

 • проаналізувати міжнародну практику проведення оцінки банків;

 • провести оцінку ринкової вартості комерційного банку.

Предметом дослідження є механізм оцінки вартості бізнесу.

Об'єктом дослідження виступає комерційний банк ВАТ «АК БАРС», розташований в республіці Татарстан.

Теоретичною і методологічною основою роботи послужили роботи російських і зарубіжних економістів, матеріали різних товариств оцінювачів, законодавчі акти РФ, Міжнародні стандарти оцінки. Рішення поставлених в роботі завдань здійснювалося з використанням порівняльного (ринкового), дохідного і витратного підходів до оцінки бізнесу.

Інформаційну базу роботи склали матеріали Держкомстату Татарстану, річні звіти банку «АК БАРС».

Практична значимість дослідження полягає .... »

«2. Особливості оцінки вартості банку. 2.1 Специфіка банківського бізнесу

Оцінка ринкової вартості банків є на сьогоднішній день досить актуальною проблемою. Про це свідчать, що останнім часом практика банкрутств в банках, а також зниження прибутковості більшості банківських операцій, коли отримання кредитними організаціями надприбутків за багатьма операціях стає неможливим. Отриманий досвід змушує багато фінансових інститутів змінити власну стратегію і зосередити свою увагу не тільки на отриманні поточного прибутку, а й на максимізації ринкової вартості власного капіталу як основний чинник фінансового благополуччя. Розгляд основних підходів та методів оцінки банківського бізнесу необхідно починати з вивчення найбільш специфічних рис, властивих кредитної організації як до об'єкта оцінки.

Банки відносяться до особливої ​​категорії підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додаткового капіталу. З точки зору характеру послуг, що надаються можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитно-банківської системи:

- центральний (емісійний) банк;

-спеціалізовані кредитно-фінансові установи;

- комерційні банки.

Зупинимося на предмет нашого інтересу - комерційних банках.Основним законом, що регулює діяльність комерційних банків, є ФЗ РФ «Про банки і банківську діяльність» №395-1 від 02.12.90. Згідно з цим Законом під кредитною організацією розуміється юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) ЦБ РФ має право здійснювати банківські операції, Кредитна організація утворюється на основі будь-якої форми власності як господарське товариство.

Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

До банківських операцій належать ... »

«Порівняльний аналіз балансу фірми і фінансового інституту (банку) показує, що існують певні відмінності в структурі активів і пасивів промислового підприємства і кредитної організації.

Як випливає з табл. 3, актив балансу фірми на 60% складається з активів поточного характеру і на 40% з основних засобів. При цьому активи на 60% профінансовано за рахунок поточних зобов'язань і довгострокової заборгованості. Частка власного капіталу у промисловій фірми досить висока - приблизно 40% від пасиву.

На відміну від промислової фірми для банку характерний невелику питому вагу матеріальних активів -2%, а також низький рівень експлуатації витрат (амортизація), в зв'язку з чим у кредитної організації простежується незначний вплив операційного важеля на прибуток (табл.4) .... »

«Особливості бухгалтерського обліку кредитної організації накладають свій відбиток на процес проведення оцінки. Складність оцінки полягає в тому, що всі операції кредитної організації знаходять своє відображення тільки на папері, На відміну від промислових підприємств, де є матеріальні активи, які при бажанні завжди можна перевірити шляхом проведення інвентаризації, майже будь-яка операція кредитної організації є лише бухгалтерським проведенням. Бухгалтерський облік фінансового інституту заснований на касовому принципі, в той час як підприємства можуть вести облік за принципом нарахування та касовим методом. Високий рівень конфіденційності бухгалтерських даних кредитної організації може в значній мірі ускладнити розрахунок її ринкової вартості. Нарешті, облік у кредитній організації складний у зв'язку з існуванням особливого, відмінного від підприємств плану рахунків бухобліку.

В ході своєї діяльності кредитна організація здійснює цілий ряд операцій: кредитні та депозитні операції; операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами; хеджування і багато інших операцій. Складність в оформленні та укладенні таких операцій полягає в тому, що в банківській сфері на відміну від промислового підприємства, існує поняття незавершеною угоди. На відміну від інших суб'єктів господарювання кредитні організації не продають продукцію, а надають кошти в кредит і тому вони повинні періодично через певні періоди часу стягувати ці позики з відсотками. Іншими словами, коли банк видає позику - така угода вважається незавершеною. Тільки після того, як позика повертається без втрат, угода може розглядатися як завершена. Угоди по позиках, які ніколи не завершаться, називаються втратами по позиках.

Ще однією істотною відмінністю кредитної організації від промислового підприємства є ... »

«2.3. Міжнародна практика проведення оцінки вартості банківського бізнесу

У західній практиці існує безліч прийомів і методів оцінки кредитних організацій. Кожен з них різниться між собою і має свої позитивні і негативні якості. Однак об'єднуючим ознакою практично всіх існуючих зарубіжних методик є розгляд кредитної організації з точки зору потенційних доходів для інвестора. Принцип очікування майбутніх вигод від інвестування коштів в банківський бізнес стоїть на чолі всіх без винятку прийомів і методів.

Одним з найбільш популярних західних методів є модель оцінки бізнесу як єдиного об'єкта. Відповідно до цієї моделі, вартість акціонерного (власного) капіталу компанії визначається як вартість її основної діяльності (тобто вартість об'єкта бізнесу, доступного всім потенційним інвесторам) за вирахуванням боргових зобов'язань та інших правомочних вимог інвесторів. При цьому вартість основної діяльності та вартість боргових зобов'язань визначається шляхом дисконтування відповідних грошових потоків за ставками, що відображає ризик вкладення в ці потоки. Якщо ставки дисконтування підібрані вірно, то метод єдиного об'єкта оцінки дасть точно такий же результат вартості власного капіталу, як і в разі прямого дисконтування грошового потоку для акціонерів.

Даний метод являє свого роду модифікований в російському розумінні метод чистих активів з невеликими, але істотними уточненнями. Модель оцінки бізнесу як єдиного об'єкта складається з декількох етапів.

1.На першому етапі кредитна організація поділяється на ділові одиниці (business units), або центри прибутку (центри відповідальності). В якості ділових одиниць можуть виступати як підрозділи кредитної організації, так і її дочірні компанії і банки. Основним критерієм розподілу всього бізнесу кредитної організації на ділові одиниці є отримання щодо відокремленого доходу ділової одиницею. Іншими словами, ділова одиниця повинна мати певну частку самостійності і повинна мати можливість приносити потенційний дохід,

2.На другому етапі визначаються ринкові вартості від слушних ділових одиниць методами витратного, дохідного і ринкового підходів.

3.Далее розраховується вартість ... »

«3.1. Характеристика банківського сектора Росії і Татарстану в 2003 році

Розвиток банківського сектора Росії і регіонів у 2003 році відбувалося в сприятливій економічній обстановці. За даними Держкомстату РФ індекс промислового виробництва в січні-грудні 2003 року порівняно з січнем-груднем 2002 року склав 107,0% (у грудні 2003 року порівняно з груднем 2002 року 107,9%). У січні 2004 року в порівнянні з січнем 2003 року обсяг промислового виробництва зріс на 7,5%. За попередніми даними Мінфіну доходи федерального бюджету ... »

«3.2« АК барс »банк як об'єкт оцінки

Акціонерний Комерційний Банк «АК БАРС» (відкрите акціонерне товариство) зареєстрований в Центральному банку Російської Федерації 29 листопада 1993 року, номер ліцензії 2590. В даний час Банк має всі існуючі в РФ види банківських ліцензій, включаючи валютну ліцензію, ліцензію на проведення всіх видів операцій з цінними паперами та ліцензію на проведення операцій з дорогоцінними металами. Банк бере участь у всесвітньому співтоваристві ...

... сплачений статутний капітал «АК БАРС» банку становить 2,015 млрд. Руб. У число його акціонерів входять найбільші промислові підприємства Республіки Татарстан, республіканські позабюджетні фонди і структури державного управління ...

... .кліентамі «АК БАРС» Банку є понад 21,7 тис. Юридичних осіб і понад 786 тис. Фізичних осіб. В їх число входять найбільші експортери Республіки Татарстан, підприємства нафтогазового і нафтохімічного комплексу, машинобудівні, телекомунікаційні, будівельні, хімічні ... »

«... за період з 01.011999 року по 31.12. 2003 року активи Банку збільшилися в 5,6 рази з 4 млрд. Руб. до 22,2 млрд. руб. Темп приросту активів, кілька сповільнився в 2001-2002 роках, значно збільшився в 2003 році і склав 47% по відношенню до суми активів на початок 2003 року. У число основних напрямків діяльності "АК БАРС" Банку традиційно входять кредитування великих республіканських підприємств, міжнародне фондування, кредитування малого і середнього бізнесу, операції на грошовому ринку, робота з населенням ... »

«3.3. Процес оцінки бізнесу банку.

Оцінка вартості бізнесу «АК БАРС» банку проводилася з метою визначення вартості 5% пакету акцій банку, запитана одним з міноритарних акціонерів банку. У Татарстані дискутується питання про зведення до нуля частки держави в «АК БАРС» банку. І хоча поки цього не сталося, багато структур бізнесу хотіли б придбати пакети акцій або частки держави в капіталі «АК барс» банку. В ході здійснення оцінки використовувалася публікується на сайті http://www.akbars.ru фінансова звітність «АК БАРС». Також використовувалися статутні документи, різні рейтингові джерела та ін.

Дата оцінки 01.01.2004 р, запрошені замовником. Передбачається, що з моменту отримання останньої інформації не відбулося подій, здатних змінити ринкову вартість 5% пакету акцій банку. При цьому використовується схема визначення ринкової вартості як ціни, вираженої в грошових одиницях або грошовий еквіваленті, по якій .... »

«Прибутковий підхід оцінки банку. Метод дисконтування грошового потоку.

Здатність банку приносити чистий дохід вважається найважливішим показником в оцінці повного права власності на банк. Прибутковий підхід дозволяє визначити ринкову вартість банку в залежності від очікуваних в майбутньому величини грошових потоків. Він передбачає:

- вивчення прогнозу майбутніх доходів;

- оцінку ризику, пов'язаного з отриманням доходів;

- визначення часу і термінів отримання доходів.

Наведена до поточної вартості сума майбутніх доходів служи орієнтиром величини, яку готовий заплатити за оцінюване підприємство потенційний інвестор. Основним показником в прибутковому методі є чистий грошовий потік, який розраховується як різниця між припливом і відтоком грошових коштів за певний час. Для цілей цього дослідження використовувався грошовий потік, принесений власним капіталом після виплати податків плюс амортизаційні відрахування.

При оцінці бізнесу методом дисконтування грошових потоків очікуваний майбутній часовий відрізок діяльності банку слід розділити на два періоди: прогнозний (2004 рік) і пост прогнозний (залишковий). На прогнозний період планово-економічною службою банку була складена детальна річний кошторис доходів і витрат, наведена в табл. 6 ....

«Прибутковий підхід оцінки банку. Метод капіталізації прибутку.

До методу оцінки бізнесу, що використовує інформацію минулого, сьогодення і майбутнього періодів відноситься метод капіталізації доходу. Суть методу полягає у визначенні величини щорічних чистих доходів банку, що відповідає цим доходам норми капіталізації, і на основі цих показників розрахунку вартості банку, що приносить даний обсяг доходів. Під чистим доходом розуміється сума чистого прибутку. При розрахунку величини чистого доходу важливо правильно вибрати відповідний період часу в діяльності банку, за який здійснюються розрахунки. Можна використовувати дані про доходи за кілька періодів в минулому і прогноз на найближче майбутнє. Суттєвим моментом в цьому методі є визначення ставки капіталізації. Під капіталізацією розуміється процедура перекладу потоку доходів в показник поточної вартості шляхом ділення показника доходу на фактор, званий нормою капіталізації. При цьому враховується сума доходів, період отримання доходів, тривалість часу отримання доходів. У фінансових і економічних термінах коефіцієнт капіталізації визначається просто як ставка віддачі на капітал.

У табл. 7 наведені дані, необхідні для розрахунку норми капіталізації та поточної вартості банку на дату оцінки .... »

«Витратний підхід оцінки банку.

В рамках витратного походу використовувався метод чистих активів і концепція гудвілу банку. Визначаючи вартість банку за методом чистих активів, ми покладалися на деякі нормативні акти ЦБ РФ (Лист №350 від 28.10.1996), відповідно до якого чисті активи - це активи, вільні від зобов'язань, що відповідає поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації.

Капітал банку розраховується відповідно до Положення ЦБ РФ №159-П і складається з наступних складових: статутний капітал + емісійний дохід + фонди банку + ....

Отримана сума зменшується на ....

Далі до вартості чистих активів додається вартість гудвілу, який виникає в тому випадку, коли банк отримує стабільні високі прибутки, його дохід на активи (або на власний капітал) - вище середнього, в результаті чого вартість бізнесу (заснована на очікувані прибутки) перевершує вартість його чистих активів. Таким чином, гудвіл - це величина, на яку вартість бізнесу перевершує вартість його чистих активів (власного капіталу). Процедура розрахунку вартості гудвіл включає наступні кроки .... »

«Порівняльний (ринковий) підхід оцінки банку.

Визначити найбільш ймовірну ціну продажу бізнесу банку з точки зору попиту і пропозиції на ринку дозволяє метод угод. При наявності достатньої інформації про ціни продажу подібних банків цей метод дозволив би оцінити ринкову вартість капіталу шляхом прямого порівняння банку з порівнянними банками-аналогами, акції яких вільно обертаються на ринку. Однак відсутність подібної інформації не дає нам такої можливості.

Разом з тим, зарубіжна практика оцінки бізнесу показує, що «золоте правило» оцінки свідчить: покупець не заплатить за 100% контроль бізнесу більше 4-кратної величини середньорічного прибутку до оподаткування. Для розрахунку беремо прогнозну прибуток .... »

«Узгодження результатів оцінки банку.

На основі отриманих результатів, проведених аналізів і прогнозів, вибір підсумкової величини був проведений на базі математичного та суб'єктивного зважування (див. Табл. 10). ... »

«Розрахунок ринкової вартості 5% пакету акцій банку. Так як метою реальної оцінки є визначення 5% пакету акцій кредитної організації, для отримання підсумкового висновку щодо вартості необхідно ... »

Доповідь до захисту дипломної роботи:

Вартість даної дипломної роботи = 1000 рублів.

Для придбання дипломної роботи пишіть: [email protected]

Новости