• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Оцінка ділової активності підприємства: золоте правило економіки

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Оцінка ділової активності узагальнено представляється у вигляді схеми:
 3. Оцінка ділової активності компанії на різних рівнях
 4. Оцінка ділової активності підприємства на якісному рівні
 5. «Золоте правило економіки», що застосовується для оцінки ділової активності
 6. Оцінка ділової активності підприємства на прикладі ВАТ "Согаз"

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту коштів господарюючого суб'єкта. Головне достоїнство цього поняття полягає в тому, що в ньому виділено основний фактор ділової активності підприємства. Аналіз і оцінка ділової активності полягають в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності.

Зі статті ви дізнаєтесь:

 • Які показники необхідні для оцінки ділової активності;
 • Яке «золоте правило економіки», що застосовується для оцінки ділової активності;
 • Оцінка ділової активності підприємства на прикладі ВАТ "Согаз".

Вплив ділової активності на найважливіші характеристики підприємства

Ділова активність тісно взаємопов'язана з іншими базовими характеристиками підприємства. Ділова активність, перш за все, безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість підприємства, його фінансову стабільність і кредитоспроможність. Наявність у господарюючого суб'єкта високої ділову активність є мотивуючим фактором для потенційних інвесторів до здійснення операцій з активами цього підприємства, вкладення коштів. Ділову активність як одну з найважливіших характеристик функціонування комерційного підприємства можна оцінити за допомогою ряду показників.

Оцінка ділової активності узагальнено представляється у вигляді схеми:

Оцінка ділової активності узагальнено представляється у вигляді схеми:

При проведенні аналізу та оцінки ділової активності підприємства інформаційною базою за традицією служить бухгалтерська (фінансова) звітність комерційної організації.

Оцінка ділової активності організації полягає, перш за все, в аналізі стану рівнів і динаміки показників оборотності, так як прояв ділової активності відбувається, в першу чергу, в швидкості обороту коштів:

 • швидкість обороту впливає на обсяги продажів за певний період;
 • простежується прямий зв'язок розмірів обороту, а, значить, і оборотності, з відносною величиною умовно-постійних витрат: з підвищенням оборотності,
 • зменшуються такі витрати на кожен оборот;
 • зростання швидкості обороту активів на тому чи іншому етапі їх перетворення тягне за собою прискорення обороту і на інших етапах.

Швидкість обороту операційних ресурсів підприємства (запасів виробництва, вироблених товарів, дебіторської заборгованості), тобто швидкість перетворення їх у вихідну - грошову - форму, безпосередньо впливає на платоспроможність організації. Крім того, з прискоренням оборотності цих ресурсів, знижуються умовно-постійні витрати, а це впливає на підвищення рентабельності діяльності підприємства. При прискоренні оборотності також відбувається підвищення абсолютного значення показника прибутку, причому незалежно від того, відбулося підвищення рентабельності (відносного показника прибутковості) або ж її рівень не змінився.

Оцінка ділової активності компанії на різних рівнях

Аналіз і оцінка ділової активності здійснюється на якісному і кількісному рівнях Аналіз і оцінка ділової активності здійснюється на якісному і кількісному рівнях. Аналіз на якісному рівні передбачає оцінку діяльності підприємства по неформальним критеріям: широта ринків збуту (внутрішніх і зовнішніх), ділова репутація підприємства, рівень його конкурентоспроможності, наявність постійних постачальників і покупців, довгострокових договорів купівлі-продажу, імідж, торгова марка та інше.

Оцінка ділової активності може бути отримана в результаті розрахунку системи показників, що характеризують ділову активність підприємства. Для оцінки ділової активності організації можуть бути розраховані різні показники, що характеризують ефективність використання, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основними з них є: вироблення, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, тривалість операційного циклу, оборотність авансованого капіталу.

Доцільно зіставляти дані критерії з аналогічними параметрами інших господарюючих суб'єктів, що функціонують в таких же галузях і сферах бізнесу. Кількісні критерії ділової активності характеризуються системою абсолютних і відносних показників. Серед абсолютних показників необхідно особливо виділити обсяги реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, прибуток, величину авансируемого капіталу, оборотних коштів, грошових потоків та інше. Також має місце доцільність порівняння цих параметрів в динаміці за ряд періодів (по роках, місяцях).

Оцінка ділової активності підприємства на якісному рівні

Таку оцінку можна отримати, якщо порівняти результати діяльності даного підприємства зі спорідненими йому по сфері докладання капіталів організаціями. Якісними критеріями для цього є:

 • широкий спектр ринків для збуту виробленої продукції;
 • наявність продукції, яка поставляється на експорт;
 • репутація комерційного підприємства, що виражається, зокрема, в популярності клієнтури, яка користується послугами даної компанії, в міцності зв'язків з клієнтурою.

Проводити кількісну оцінку ділової активності та її аналіз можна в двох напрямках:

 • шляхом оцінювання ступеня виконання плану за основними показниками і забезпечення заданих темпів зростання цих показників;
 • оцінюючи ефективність рівнів використання ресурсів комерційного підприємства.

«Золоте правило економіки», що застосовується для оцінки ділової активності

Динаміка зростання показників є позитивною тенденцією в розвитку підприємства, а співвідношення темпових показників є найбільш оптимальним:

100% <Tа <Tр <Tп,

де -

темп зміни активів підприємства;

-

темп зміни обсягів реалізації;

tп -

темп зміни прибутку.

Показання нерівності, мають наступну економічну інтерпретацію:

- нерівність перші 100% <Tа означає, що економічний потенціал підприємства зростає, тобто відбувається збільшення масштабів його діяльності. Нарощування активів підприємства, сказати інакше - збільшення його розмірів, нерідко є однією з основних цільових установок, яка відкрито або завуальовано формулюється власниками підприємства і його управлінцями.

- наступна нерівність Tа <Tр вказує на те, що в порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто підприємство використовує свої ресурси з більшою ефективністю, і кожен рубль, вкладений в комерційне підприємство, приносить підвищену віддачу.

- з нерівності Tр <Tп очевидно, що зростання прибутку відбувається стрімкими темпами, даний факт красномовно свідчить, про що була в звітному періоді відносне зниження витрат виробництва та обігу як результаті дій, завданням яких є оптимізувати технологічний процес і взаємини з контрагентами.

Розглянуті співвідношення (нерівності) на практиці називають «золотим правилом економіки підприємства». Але в разі, якщо діяльність підприємства вимагає значних капіталовкладень, які окупитися і принести вигоду можуть лише в більш-менш тривалій перспективі, то цілком імовірні відхилення від цього «золотого правила». В такому ракурсі ці відхилення не повинні розглядатися як негативні. До причин виникнення подібних відхилень відносять: додаток капіталу в сферу освоєння нових технологій виробництва, переробки, зберігання продукції, модернізації і реконструкції діючих підприємств.

Ще більше цікавих матеріалів по темі ви знайдете в розділі сайту « HR-практика ».

Показники оборотності - відносні і характеризують ефективність використання ресурсів (майна) підприємства.

Алгоритм розрахунку показників оборотності полягає в тому, що виручка від реалізації ділиться на величину показника, оборотність якого аналізується.

Оборотність активу, одиницею виміру якої служить кількість оборотів, розраховується за формулою:

Оборотність активу = В / АСР,

де в -

виручка від реалізації за аналізований період;

АСР -

середня вартість активу за аналізований період.

Показники оборотності в оборотах показують, скільки раз обернувся в звітному періоді той чи інший оборотний актив.

Середню величину активу визначають виходячи з бухгалтерського балансу за формулою середнього арифметичного:

АСР = (він.За + Ок.п) / 2,

де АСР -

середня величина активів за розрахунковий період;

Він п -

залишок активів на початок розрахункового періоду;

Ок.п -

залишок активів на кінець розрахункового періоду.

Показник оборотності в днях, тобто тривалість обороту, розраховується за формулою:

Показник оборотності в днях = D / Показник оборотності в оборотах

де D -

кількість днів в досліджуваному періоді (за квартал - 90 днів, за напів-
чя - 180 днів, за рік - 365 днів).

Показник оборотності в днях показує, на скільки днів знерухомлені грошові кошти в оборотних активах. Вважається сприятливою тенденцією, якщо відбувається зниження показника.

Подібним чином можна розрахувати коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт оборотності готової продукції та інше.

При оцінці ділової активності підприємства проводиться аналіз окремих статей оборотних активів з урахуванням галузевої специфіки підприємства, виду діяльності та особливостей випуску продукції. Крім того, визначаються і оцінюються основні показники оборотності оборотних коштів. На підставі результату аналізу визначають основні причини нераціонального формування оборотних активів і вживають заходів для усунення цих причин.

Детально питання аналізу і оцінки ділової активності підприємства ми розглядали в матеріалі .

Оцінка ділової активності підприємства на прикладі ВАТ "Согаз"

Провівши аналіз фінансових коефіцієнтів, що характеризують ділову активність (оборотність) страхової організації, а саме: оборотність активів, розраховується за формулою: К1 = ПСП / А, (2.1) де ПСП - отримані страхові премії, комісійні винагороди та Тантьєма; А - активи. 2011 рік: К1 = 60 267 264 109 221 995 = 0,55 2012 рік: К1 = 84 159 853: 136 656 885 = 0,61 2013 рік: К1 = 94 231 620 177 354 486 = 0,53 Рис. 2.1 - динаміка оборотності активів в ВАТ «Согаз» за 2011-2013 рік.

Виходячи з отриманих результатів видно, що в 2013 році в порівнянні з 2012 роком показник зменшився і склав 0,53. В цілому, в період з 2011 по 2013 рік відбулося зменшення показника, що говорить про незначне зменшення ефективності використання ресурсів.

Оборотність власного капіталу, розраховується за формулою: К2 = ПСП / СК, 2011 рік: К2 = 60 267 264 34 318 019 = 1,75 2012 рік: К2 = 84 159 853: 44 254 234 = 1,9. 2013 рік: К2 = 94 231 620 50 099 486 = 1,88. За даними показниками можна простежити зниження оборотності власного капіталу і в 2013 році вона склала 1,88 обороту за рік. Це свідчить про зниження ділової активності організації.

Підводячи підсумок, можна сказати, що, незважаючи на незначні зменшення показників, у організації все ж є досить високі результати оборотності, що свідчить про нормальну ділової активності підприємства.

Новости